gototopgototop
ورود به سایتخانه

احادیث امام صادق (علیه السلام) - 2

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كه مؤ منى را خوار شمارد چه (آن مؤ من ) مستمند باشد يا غير مستمند، پيوسته خداى عزوجل او را خوار و دشمن دارد تا آنگاه كه از خوار شمردن آن مؤ من برگردد. اصول كافى جلد 4 صفحه 52

حضرت صادق عليه السلام فرمود: چون روز قيامت شود يك منادى ندا كند: كجايند روگردانان از دوستان من ؟ پس دسته اى كه صورت آنها گوشت ندارد برخيزند، پس گفته شود: اينهايند آنكسانى كه مؤ منين را آزردند، و با آنان دشمنى كردند، و عناد ورزيدند، و آنها را در دينشان با درشتى سرزنش كردند، سپس فرمان شود كه آنان را بدوزخ برند.اصول كافى جلد 4 صفحه 52

حضرت صادق عليه السلام فرمود: اصلاح كننده (بين دو نفر يا دو جمعيت ) دروغگو نيست . اصول كافى جلد 4 صفحه  41

حضرت صادق عليه السلام حديث شده است كه فرمود: رسولخدا (ص ) فرموده است : هرگاه پس از من اهل ريب و بدعت را ديديد بيزارى خود را از آنها آشكار كنيد، و بسيار بآنها دشنام دهيد، و درباره آنه بد گوئيد، و آنها را با برهان و دليل خفه كنيد كه (نتوانند در دل مردم القاء شبهه كنند و) نتوانند بفساد در اسلام طمع كنند، و در نتيجه مردم از آنها دورى كنند و بدعتهاى آنها را ياد نگيرند، و خداوند در برابر اين كار براى شما حسنات بنويسد و درجات بنويسد و درجات شما را در آخرت بالا برد. اصول كافى جلد 4 صفحه 83


شعيب عقر قوفى گويد: پرسيدم از حضرت صادق عليه السلام از گفتار خداى عزوجل (كه فرمايد): ((و بتحقيق فرو آورده است بر شما در كتاب كه اگر شنيديد بآيات خدا كفر ورزى مى شود يا استهزاء مى شود بدانها....)) تا آخر آيه (كه فرمايد: با ايشان ننشينيد، سوره نساء آيه 140).حضرت فرمود: مقصود از اين گفتار اين است كه هرگاه شنيديد كه مردى حق را كنار ميكند و دروغ مى پندارد، و درباره امامان عليهم السلام بد مى گويد از نزد او برخيز و هم نشين با و مشو، هر كه خواهد باشد. اصول كافى جلد 4 صفحه 86

حضرت صادق عليه السلام فرمايد: براى مسلمان سزاوار نيست كه با فاجر (هرزه ، تباهكار، نافرمان ) و نه با احمق و نه با دروغگو رفاقت كند. اصول كافى جلد 4 صفحه 84

منصور بن حازم گويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم : كسيكه شك در باره رسول (ص ) دارد (حكمش ‍ چيست )؟ فرمود: كافر است ، عرض كردم : كسيكه شك در كفر شاك دارد او هم كافر است ؟ حضرت از پاسخ (باين سؤ ال ) خود دارى كرد و من تا سه بار تكرار كردم ديدم آثار خشم در چهره اش ظاهر گرديد (من هم ساكت شدم ).اصول كافى جلد 4 صفحه 98

حضرت صادق عليه السلام فرمود: همانا خداوند دوست دارد بنده اى را كه در گناه بزرگ به او توجه كند (و از او آمرزش بخواهد) و مبغوض دارد بندهايى را كه گناه اندك را خوار شمارد و به آن بى اعتنا باشد (و در مقام توبه و تدارك آن نباشد).اصول كافى جلد 4 صفحه  159

 حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: همانا مؤ من گناهى كند و پس بيست سال بيادش آيد و از خدا راجع بآن گناه آمرزش خواهد و خداوند برايش بيامرزد، و هر آينه (خداوند) بيادش اندازد تا برايش بيامرزد، و همانا كافر گناهى كند و همان ساعت آنرا فراموش كند. اصول كافى جلد 4 صفحه  171

حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه كار بدى (و گناهى ) كند تا هفت ساعت از روز مهلت دارد پس اگر (در اين مدت ) سه مرتبه گفت : ((استغفر اللّه لذى لا اله الا هو الحى القيوم و اتوب اليه )) بر او نوشته نشود. اصول كافى جلد 4 صفحه  171

حضرت صادق (ع ) فرمود: اميرالمؤ منين عليه السلام فرموده : دست برداشتن از گناه آسانتر از طلب توبه است ، و بسا شهوترانى يكساعت كه اندوه درازى بجا گذارد. و مرگ دنيا را رسوا كرده و براى هيچ صاحب خردى شادى نگذاشته . اصول كافى جلد 4 صفحه  188

حضرت صادق (ع ) فرمود: بر دنيا شكيبا باشيد كه آن ساعتى است ، زيرا آنچه كه از دنياى گذشته (اكنون ) نه دردى از آن احساس كنى و نه شادى ، و آنچه نيامده كه ندانى چيست ؟ همانا دنياى تو آن ساعتى است كه در آنى پس در آن يكساعت بر طاعت خدا صبر كن و از نافرمانى خداوند شكيبا باش (و خود را نگاهدار). اصول كافى جلد 4 صفحه  191

حضرت صادق (ع ) بمردى فرمود: تو را طبيب خودت كرده اند، و درد را هم برايت گفته اند و نشانه سلامتى را هم برايت ياد داده اند، و بدارو هم تو را راهنمايى كرده اند اكنون بنگر تا چگونه درباره آن رفتار كنى . اصول كافى جلد 4 صفحه   192مجلسی (ره ) گويد: درد همان اخلاق زشت گناهان كشنده است ، و نشانه سلامتى همان نشانه هايست كه خدا و رسول و ائمه اطهار فرموده اند مانند اول سوره مؤ منون و ساير آنچه در اوصاف مؤ منين و متقين گفته شده است و بسيارى از آنها گذشت ، و دارو و توبه و استغفار است و هم چنين هم نشينى با احيار و پرهيز كردن از اشرار و زهد در دنيا و تحقيق در اطراف امراض جسم كردن و مداواى هر كدام را بضد خودش .... تا آنجا كه گويد: ((اكنون نگاه كن ببين چگونه در رسيدگى بخودت قيام كنى ، و دردهاى آن را درمان كنى ، و اگر در اين باره كوتاهى كنى خود را كشته اى و هر كه خودكشى كند سزايش تا ابد دوزخ است .

امام صادق عليه السلام فرمود: مردى بابى ذر نوشت : اى اباذر چيزى از علم بمن تحفه بده ، در جوابش نوشت : همانا علم بسيار است ولى اگر بتوانى بآنكه دوستش دارى بدى نكنى ، آنرا بكن ، آنمرد گفت : آيا تاكنون كسى را ديده اى كه بآنكه دوستش دارد بدى كند؟ گفت : آرى تو خودت را از همه كس بيشتر دوست دارى ، و چون نافرمانى خدا كنى بدان بدى كرده اى . اصول كافى جلد 4 صفحه  197

حضرت صادق عليه السلام فرمود: اى موسى بهترين دو روز (زندگانى دنيا و آخرتت ) همان روزى كه در پيش دارى (كه روز آخرت باشد) پس ببين كه آنروز چه روزى است و جوابى براى آن آماده و مهيا كن ، زيرا تو بازداشت شوى ، و پرسش شوى ، و تو پند خود را از دنيا بگير، زيرا روزگار هم دراز است و هم كوتاه ، پس چنان كار كن كه گويا ثواب كردارت را بچشم خود ببينى تا بآخرت خود اميدوارتر باشى ، زيرا آنچه از دنيا بيايد همانند آنست كه رفته است . اصول كافى جلد 4 صفحه  198

حضرت صادق عليه السلام فرمود: دعاء از نيزه نافذتر است . اصول كافى جلد 4 صفحه  214

حضرت صادق (ع ) به من فرمود: بر تو باد بدعاء زيرا آن درمان هر دردى است . اصول كافى جلد 4 صفحه  217

حضرت صادق (ع ) فرمود: دعا مخزن و گنجينه اجابت است چناچه ابر مخزن باران است . اصول كافى جلد 4 صفحه 217

مجلسى (ره ) گويد: ((الدعاء كهف الاجابة )) يعنى مخزن و محل و مظنه اجابت است چناچه ابر محل و مظنه باران است ... تا اينكه گويد: و گفته شده : اينكه تشبيه بابر فرموده اشاره باينست كه ابر محل باران است جز اينكه روى نبودن مصلحت گاهى باران نبارد، دعا نيز اين چنين است كه گاهى نبودن مصلحت در دنيا مستجاب نگردد ولى در آخرت عوض آن را بدهند.

حضرت صادق (ع)فرمود: هر كه از بلائى بترسد كه بدو رسد و پيش از رسيدن آن بلا در باره (بر طرف شدن ) آن دعا كند خداى عزوجل هرگز آن بلا را بدو ننماياند. اصول كافى جلد 4 صفحه  220

حضرت صادق (ع ) فرمود: همانا خداى عزوجل خوش ندارد كه مردم در انجام حاجت به هم ديگر اصرار كنند ولى براى خودش آن را دوست دارد، خداى عزوجل دوست دارد كه از او در خواست شود و آنچه نزد او است خواهش ‍ شود. اصول كافى جلد 4 صفحه  224

حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كه ايمان بخدا و روز قيامت دارد در مجلسى كه امامى را مذمت كنند يا مؤمنى را عيب كنند ننشيند.اصول كافى جلد 4 صفحه 87

صباح بن سيابه گويد: امام صادق (ع ) فرمود: شما را با بيزارى چكار كه از يكديگر بيزارى ميجوييد؟ همانا مؤ منين بعضى از بعض ديگر افضلند و بعضى از بعض ديگر نماز بيشتر است و بعضى از بعضى تيز بينيش بيشتر است و همين است درجات ايمان (كه خداى تعالى فرمايد: (هم درجات عند الله ) اصول كافى جلد3 صفحه 76

حضرت صادق (ع ) فرمود: يكسره ببرادرت اعتماد مكن (و از همه جهت با وثوق نداشته باش بلكه احتياط كن ) زيرا بزمين خوردن از راه بى بندوبارى جبران پذير نيست . اصول كافى جلد 4 صفحه  497

سفيان بن عيينه گويد: امام صادق (ع ) راجع به قول خداى عزّوجلّ: (تا بيازمايد شما را كه كداميك نيكو كردارتريد، 2 سوره 67 ) فرمود: مقصود پركردار نيست ، بلكه مقصود درست كردارتر است ، و درستى همانا ترس از خدا و نيت صادق و كار نيك است .
سپس فرمود: پايدارى بر عمل تا خالص ماند، سخت تر از خود عمل است و عمل خالص آنست كه : نخواهى هيچكس ‍ جز خداى عزّوجلّ ترا بر آن بستايد، همانا نيت همان عمل است ، سپس اين قول خداى عزّوجلّ را تلاوت فرمود: (بگو همگى طبق روش خود عمل مى كنند، 84 سوره 17 ) يعنى طبق نيت خود. اصول كافى جلد 3 صفحه 26

مفضل بن عمر و يونس بن ظبيان گويند: حضرت صادق (ع ) فرمود: برادران خود را با دو خصلت آزمايش كنيد پس ‍ اگر آندو خصلت در آنها بود خوب است ، و گرنه دور شويد، دور شويد، دور شويد: مواظبت او بر نمازهايش در اوقات آن ، نيكى به برادران در سختى و گشايش . اصول كافى جلد 4 صفحه  497

حضرت صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده : بخدا پناه مى برم از همسايه بد براى خانه اى كه اقامتگاه است ، چشمانش ترا ببيند و دلش بتو توجه دارد اگر خوشى در تو ببيند بدش آيد، و اگر تو را در بدى ببيند خوشش ‍ آيد. اصول كافى جلد 4 صفحه  493

حضرت صادق (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) نگاه كردنش را ميان اصحاب تقسيم مى كرد پس باين و آن برابر نگاه مى كرد، و هرگز پاهايش را رسول خدا (ص ) پيش اصحاب دراز نمى كرد، و اگر مردى بآنحضرت دست مى داد رسول خدا (ص ) دستش را رها نمى كرد تا او رها كند، چون اين مطلب را دانستند مردى كه با او دست مى داد زود دستش را مى كشيد. اصول كافى جلد 4 صفحه  496

امام صادق عليه السلام : جواب نامه دادن واجب است مانند جواب سلام دادن ، و آنكس كه آغاز بسلام كند بخدا و رسولش نزديكتر است .   اصول كافى جلد 4 صفحه  496

حضرت صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده : هيچ دو نفرى با هم رفاقت نكنند جز اينكه هر يك با رفيق خود بهتر رفاقت كند پاداشش بزرگتر و پيش خداى عزوجل محبوبتر است. اصول كافى جلد 4 صفحه  494

ابو الربيع شامى گويد: حضرت صادق (ع ) در حاليكه خانه پر از جمعيت بود فرمود: كه بدانيد از ما نيست كسى كه با همسايه اش خوش رفتارى نكند. اصول كافى جلد 4 صفحه  492

ابوحمزه گويد: شنيدم از حضرت صادق (ع ) كه مى فرمود: مؤ من كسى است كه همسايه اش از بوائق او آسوده باشد، من عرضكردم : بوائق او چيست ؟ فرمود: ستم و آزار او. اصول كافى جلد 4 صفحه  492

امام صادق عليه السلام : خنده بسيار دل را بميراند. و فرمود: بسيار خنديدن دين را آب كند چنانچه آب نمك را. اصول كافى جلد 4 صفحه  486

حضرت صادق عليه السلام فرمود : از شوخى بپرهيزيد زيرا آبرو را بريزد و شكوه و بزرگى مردان را ببرد (مراد اينستكه در مزاح حد اعتدال را نگهداريد و زياده روى نكنيد). اصول كافى جلد 4 صفحه  488

حضرت باقر و حضرت صادق يا يكى از آن بزرگواران عليهما السلام فرمودند: شوخى بسيار آبرو را ببرد و خنده بسيار ايمان را بيكسو پرتاب كند. اصول كافى جلد 4 صفحه  488

حضرت صادق (ع ) مى فرمود: خنده بسيار آبرو را مى برد. اصول كافى جلد 4 صفحه  487

حضرت صادق (ع ) فرمود: مجلسها امانت است ، و كسى حق ندارد كلام محرمانه رفيق خود را بدون اجازه او بازگو كند، مگر در موردى كه شنونده مورد وثوق و اطمينان باشد يا ذكر خيرى از آن رفيق باشد. اصول كافى جلد 4 صفحه  481(يعنى صحبتهاى خصوصى كه در مجالس شود يا نگفته پيدا است كه گوينده ميل ندارد فاش شود حكم امانت را دارد و بايد از افشاء آن خوددارى كرد).
 (ابن ) ابى عوف گويد: شنيدم از حضرت صادق (ع ) كه مى فرمود: مجلسها امانت است . اصول كافى جلد 4 صفحه  480

حضرت صادق (ع ) فرمود: هيچ مؤ منى نيست جز اينكه در او دعابة هست ، من عرضكردم : دعابة چيست ؟ فرمود: مزاح . اصول كافى جلد 4 صفحه  486

حضرت صادق (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) فرموده : هركس در ميان سخن برادر مسلمانش (كه مشغول سخن گفتن است ) بدود و سخن او را ببرد مانند اين است كه او را خراشيده است . اصول كافى جلد 4 صفحه  481

حضرت صادق (ع ) فرمود: هرگاه سه نفر باهم هستند دو نفر آنها در گوشى با هم صحبت نكنند زيرا كه آندو مايه اندوه و آزار رفيق سومى ايشان است . اصول كافى جلد 4 صفحه  481

مردى از عامه گويد: من با امام صادق عليه السلام نشست و برخاست داشتم و بخدا سوگند مجلسى گرامى تر از مجلسهاى او نديدم ، گويد: روز آنحضرت بمن فرمود: عطسه از كجا بيرون آيد؟ گفتم : از بينى ، فرمود: بخطا رفتى ، گفتم : قربانت از كجا بيرون آيد؟ فرمود: از همه بدن چنانچه منى از همه بدن بيرون آيد گرچه از احليل (يعنى آلت مردى ) خارج شود، سپس فرمود، آيا نبينى كه چون انسان عطسه زند همه اعضاء بدنش تكان خورد؟ و كسيكه عطسه ميزند هفت روز از مرگ در امان است . اصول كافى جلد 4 صفحه  477

حضرت صادق (ع ) فرمود: از حقوق مسلمان بر برادرش اينست كه چون باو برخورد كند سلامش كند، و چون بيمار شود بعيادتش رود، و چون پنهان شود (پشت سرش ) براى او خير خواهى كند: و چون عطسه زند و بگويد: ((الحمد اللّه رب العالمين لا شريك له )) باو بگويد: ((يرحمك الله )) او نيز در جواب اين گويد: ((يهديكم اللّه و يصلح بالكم )) و چون او را (بكارى يا بجائى ) بخواند (و دعوتش كند) بپذيرد، و چون بميرد تشييعش ‍ كند. اصول كافى جلد 4 صفحه 471

حضرت صادق (ع ) فرمود: در جواب سلام يهودى و نصرانى ميگوئى : ( سلام ) اصول كافى جلد 4 صفحه  466

ابوبصير گويد: حضرت صادق (ع ) فرمود: از درون مردم كاوش و جستجو مكن كه بى رفيق و دوست بمانى . اصول كافى جلد 4 صفحه 469چون عموم مردم اينگونه هستند كه خواه و ناخواه نقطه ضعفى در آنها هست ، و آنكس كه خالى از هرگونه عيبى باشد بطور عموم در ميان مرد نيست ، و در نتيجه كاوش بعيوب مردم آگاه شوى و آنكس كه تو خواهى بدون عيب و نقص ‍ باشد پيدا نخواهى كرد، پس بهتر آنكه بهمان حسن ظاهر اكتفا شود و در صدد جستجو از باطن مردمان نباشى و گرنه ناچار بى رفيق خواهى ماند.

حضرت صادق (ع ) فرمود: محبوبترين برادرانم نزد من كسى است كه عيبهاى مرا پيش من هديه آورد (و آنها را بمن گوشزد كند). اصول كافى جلد 4 صفحه  452

امام صادق (ع) فرمود  : دوستى از روى راستى و درستى نباشد جز با شرايط آن پس هر كه در او آن شرايط يا پاره اى از آنها باشد او را اهل چنين دوستى بدان و كسيكه چيزى از آن شرايط در او نباشد او را باينگونه دوستى نسبت مده .
اولش اينكه نهان و عيانش براى تو يكسان باشد.
دوم اينكه زيب و زينت تو را زينت خود داند، و زشتى تو را زشتى خود شمرد.
سوم اينكه رياست و دارائى حالش را نسبت بتو تغيير ندهد.
چهارم اينكه از آنچه توانائى دارد نسبت تو دريغ نكند.
پنجم كه همه خصلتها را در بردارد اينكه هنگام بيچارگى و پيش آمدهاى ناگوار تو را رها نكند. اصول كافى جلد 4 صفحه 452

حضرت صادق (ع ) فرمود: شايسته نيست براى مرد مسلمان كه با شخص تبهكار و احمق دروغگو رفاقت كند. اصول كافى جلد 4 صفحه : 454

حضرت صادق عليه السلام حديث كرده كه فرمود: شايسته نيست كه مرد مسلمان با شخص تبهكار طرح برادرى افكند، زيرا كه او كردار خود را برايش بيارايد و دوست دارد كه آن مسلمان هم چون او شود، و او را نه در كار دنيا و نه در كار آخرتش كمك نكند، و رفت و آمدش براى او ننگ است . اصول كافى جلد 4 صفحه  453

امام صادق عليه السلام از پدرانش رسول خدا عليهم الصلاة والسلام حديث كند كه فرمود (ص ): سه دسته اند كه همنشينى با آنها دل را بميراند: هم نشينى با اراذل و فرومايگان ، و گفت و شنود با زنها، و نشستن با توانگران . اصول كافى جلد 4 صفحه 455

عمار بن موسى گويد: حضرت صادق (ع ) فرمود: اى عمار اگر خواهى كه نعمتت پا برجا باشد، و مردانگيت كامل و بى عيب باشد، و زندگيت نيكو گردد، بنده هاى زر خريد و اشخاص پست را در كارهاى خود وارد مكن ، زيرا اگر امانتى بايشان سپارى بتو خيانت كنند، و اگر خيرى برايت آورند دروغ گويند، و اگر بنكبت روزگار دچار شوى رهايت كنند، و اگر وعده اى بتو دهند بدان وفا نكنند. اصول كافى جلد 4 صفحه  454

حضرت صادق عليه السلام فرمود: از خواندن سوره ((اذا زلزلت الارض زلزالها)) خسته نشويد زيرا هركس در نمازهاى نافله خود آن سوره را بخواند هرگز خداى عزوجل او را بزمين لرزه گرفتار نكند و بدان نميرد و (نيز) ببرق زدن و آفتهاى ديگر دنيا ناچار نگردد تا بميرد، و چون بميرد فرشته كريمى از جانب پروردگارش بر او فرود آيد و بالاى سرش ‍ بنشيند پس گويد: اى ملك الموت با دوست خدا مدارا كن (و جانش را بآسانى بگير) زيرا كه او بسيار مرا ياد مى كرد و اين سوره را مى خواند و آن سوره نيز بملك الموت مانند همين حرف را بگويد، و ملك الموت گويد: پروردگارم بمن فرمان داده كه گوش بفرمان و مطيع او باشم و جانش را نگيرم تا بدان دستور دهد، و چون پرده از برابر ديده اش بكنار رود منزلهاى خود را در بهشت ببيند، و جانش بآسانترين وجهى بيرون رود، سپس جان او را هفتاد هزار فرشته تا بهشت بدرقه كنند و شتابانه او را ببهشت رسانند. اصول كافى جلد 4 صفحه 434

ابى الربيع شامى گويد: وارد شدم بر حضرت صادق (ع ) ديدم كه اطاق پر از جمعيت است از خراسانى و شامى و ساير بلاد و من جائى كه بنشينم نيافتم ، حضرت صادق (ع ) تكيه كرده بود پس روى دو پا نشست و فرمود: اى شيعه آل محمد آگاه باشيد كه از ما نيست آنكس كه هنگام خشم نتواند خوددارى كند، و (از ما نيست ) كسيكه با هم نشين خود خوشرفتارى نكند، و با هم خوى خود خوش خلقى نكند، و با رفيق خود رفاقت نكند، و با همسايه خود خوش ‍ همسايگى نكند، و با هم خوراك خود مراعات خوراك نكند، اى شيعه آل محمد تا بتوانيد از خدا بپرهيزيد و لا حول و لا قوة الا بالله .  اصول كافى جلد 4 صفحه  449

حضرت صادق (ع )  فرمود: بر شما باد به پارسائى و كوشش در اطاعت ، و بر سر جنازه ها حاضر شويد، و بيمارها را عيادت كنيد و با مردم در مساجد حضور بهم رسانيد، و براى مردم چيزى را دوست داريد كه براى خودتان دوست داريد، آيا شرم نكند يكى از شما كه همسايه اش حق او را بشناسد ولى او حق همسايه اش را نشناسد. اصول كافى جلد 4 صفحه  448

معاوية بن وهب گويد: بحضرت صادق (ع ) عرضكردم : چگونه براى ما با مردمى كه با ما آميزش دارند شايسته است رفتار كنيم ؟ گويد كه در پاسخ فرمود: امانت آنها را بايشان بپردازيد، و (در هنگام نياز) گواهى بر سود و زيانشان بدهيد، و بيمارانشان را عيادت كنيد و در جنازه مرده هاشان حاضر شويد (و در مراسم تشييع و دفن و كفن آنها شركت كنيد). اصول كافى جلد 4 صفحه  447

مفضل بن عمر گويد: حضرت صادق عليه السلام فرمود: اى مفضل از همه مردم خويشتن را بوسيله بسم اللّه لرحمن الرحيم و بسوره قل هو اللّه احد نگهدارى و محافظت كن ، آن را از سمت راستت و از سمت چپت و از پيش ‍ رويت و پشت سرت و از زير پايت بخوان (يعنى بشش جهت بخوان ) و چون بر سلطان ستمكارى وارد شدى همينكه نگاهت باو افتاد سه بار آنرا (يعنى سوره قل هو اللّه را) بخوان و با دست چپ بشمار، و از خواندن آن جدا مشو (و ادامه بده ) تا از نزدش بيرون آئى . اصول كافى جلد 4 صفحه  431

امام صادق عليه السلام : هر كه ايمان بخدا و روز جزا دارد خواندن قل هو اللّه احد را دنبال هر نماز واجب از دست ندهد، زيرا هركس آنرا بخواند خداوند خير دنيا و آخرت را براى او فراهم كند و او را و پدرش و مادرش را و هر كه از آندو متولد شده بيامرزد.  اصول كافى جلد 4 صفحه  428

امام صادق عليه السلام : پيغمبر صلى اللّه عليه و آله بر جنازه سعدبن معاذ نماز خواند و پس از آن فرمود: هفتاد هزار فرشته كه در آنها جبرئيل نيز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز خواندند، من به جبرييل گفتم : اى جبرييل به چه عمل سزاوار این شد که هفتاد هزار فرشته   برای شرکت در نماز بیایند؟ جبرييل گفت : براى خواندن قل هو اللّه احد  (در همه احوال ) ايستاده و نشسته و سواره و پياده در هنگام رفتن و آمدنش . اصول كافى جلد 4 صفحه  429

حضرت صادق (ع ) فرمود: اگر سوره حمد هفتاد بار بر مرده اى خوانده شود و روح به تن او باز گردد شگفت نيست . اصول كافى جلد 4 صفحه  429

حضرت صادق عليه السلام در حديث مرفوعى فرمود: هر كه قرآن را از روى آن بخواند از ديدگان خود بهره مند شود ( چشمان سالمی داشته باشد ) ، و سبب سبك شدن عذاب پدر و مادرش گردد اگر چه آندو كافر باشند. اصول كافى جلد 4 صفحه  417
اسحاق بن عمار گويد: بحضرت صادق عليه السلام عرضكردم : قربانت گردم من قرآن را حفظ دارم آنرا از حفظ بخوانم بهتر است يا از روى قرآن ؟ فرمود: بلكه آنرا بخوان و نگاه بقرآن كن (و از روى آن بخوان ) كه بهتر است ، آيا ندانسته اى كه نگاه كردن در قرآن عبادت است ؟ اصول كافى جلد 4 صفحه  418

امام صادق (ع)  : خواندن قرآن از روى آن عذاب را از پدر و مادر سبك كند اگر چه آن دو كافر باشند.  اصول كافى جلد 4 صفحه  417

امام صادق (ع) :  عليه السلام : سه چيز است كه به درگاه خداى عزوجل شكايت كند مسجد ويرانى كه اهلش در آن نماز نخوانند، و دانشمند عالمى كه ميان نادانها و جهال باشد و قرآنى كه گرد و خاک رویش  نشسته و كسى آنرا نخواند ( و عمل نکند ). اصول كافى جلد 4 صفحه  417

معاويه بن عمار گويد: امام صادق عليه السلام بمن فرمود: هر كه قرآن بخواند او بى نياز شود و نيازى پس از آن نيست ، و گرنه (اگر قرآن بى نيازش نكند) هيچ چيز او را بى نياز نكند. اصول كافى جلد 4 صفحه  408

يعقوب احمر گويد: بحضرت صادق عليه السلام عرض كردم : فدايت شوم من قرآن را خوانده ام ولى از ذهنم رفته است دعا كنيد كه خداوند آنرا بمن بياموزد، گويد: آنحضرت از اين طلب كه من خدمتش عرض كردم ناراحت شد و فرمود: خداوند آنرا به تو و ما همگى ياد دهد گويد: ما نزديك ده نفر بوديم سپس فرمود: سوره اى كه مردى مى خواند با اوست ناگاهى كه آنرا واگذارد، پس روز قيامت در زيباترين صورت نزدش آيد و بر او سلام كند آنمرد گويد: تو كيستى ؟ گويد: من فلان سوره ام و اگر تو بمن چسبيده بودى و نگاهم داشته بودى تو را در اين درجه فرود مى آوردم ، پس بر شما باد بملازمت قرآن ، سپس فرمود: برخى از مردمند كه قرآن خوانند كه گفته شود: فلانكس قارى قرآن است ، و برخى قرآن مى خوانند براى (سود جوئى ) و بدست آوردن دنيا و خيرى در اينها نيست و برخى هستند كه قرآن خوانند تا از آن در نمازشان و در شب و روزشان منتفع شوند.اصول كافى جلد 4 صفحه  409

حضرت صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا (ص ) فرمود است : همانا اهل قرآن در بلندترين درجات آدميان هستند بجز پيمبران و مرسلين ، پس حقوق اهل قرآن را اندك و كم مى شماريد، زيرا براى ايشان از طرف خداى عزيز جبار مقام بلندى است . اصول كافى جلد 4 صفحه  404

ابن اءبى يعفور گويد: شنيدم از امام صادق عليه السلام كه در حاليكه دست بآسمان برداشته بود مى گفت : ((رب لا تكلنى الى نفسى طرفه عين ابدا لا اقل من ذلك و لا اكثر)) (يعنى پروردگارا مرا چشم بهمزدنى بخودم وامگذار نه كمتر از آن و نه بيشتر) گويد: اينرا گفت و اشك هايش از اطراف محاسنش مى ريخت ، سپس رو بمن كرد، و فرمود، اى پسر اءبى يعفور همانا يونس بن متى را خداوند كمتر از چشم بهمزدنى بخودش واگذارد و آن گناه را (يعنى ترك اولى را) انجام داد، عرضكردم : خداوند كار شما را نيكو كند آيا آن كار او را بحد كفر رسانيد؟ نه ولى مردن با اينحال هلاكت است (و لايق بشاءن انبياء و پيمبران الهى نيست ). اصول كافى جلد 4 صفحه  373

ابوبصير گويد: شنيدم حضرت صادق (ع ) مى فرمود: همانا قرآن بازدارنده و فرمان دهنده است . به بهشت فرمان دهد و از دوزخ باز دارد. اصول كافى جلد 4 صفحه  401

حضرت صادق (ع ) از پدرانش حديث كند كه مردى از درد سينه به پيغمبر (ص ) شكايت كرد، حضرت (ص ) فرمود: بوسيله قرآن شفا بجوى زيرا خداى عزوجل فرمايد: (و اين قرآن ) شفاء است براى آنچه در سينه ها است )). (سوره يونس آيه 57). اصول كافى جلد 4 صفحه  400

امام صادق عليه السلام فرمود: در سفارش اميرالمؤ منين عليه السلام بيارانش بود كه : بدانيد همانا قرآن راهبر روز است و پرتو افكن شب تار اگر چه (آنكس كه در صدد راهنمائى شدن و كسب نورش باشد) در سختى و ندراى باشد. (زيرا فقر وفاقه او را از آن باز ندارد بلكه رغبتشان را در اينباره افزون كنند از فيض (ره ). اصول كافى جلد 4 صفحه  400

حضرت صادق (ع ) فرمود: همانا اين قرآن (كتابى ) است كه در آن است جايگاه نور هدايت و چراغهاى شب تار، پس شخص تيز بين بايد كه در آن دقت كند و براى پرتوش نظر خويش را بگشايد، زيرا كه انديشه كردن زندگانى دل بينا است ، چنانكه جوياى روشنى است در تاريكى ها به سبب نور راه بپيمايد. اصول كافى جلد 4 صفحه  400

داود رقى گويد: من شنيدم كه حضرت صادق (ع ) بيشتر چيزى كه در هنگام دعا بر آن اصرار داشت اين بود كه خدا را بحق پنج تن مى خواند، يعنى رسول خدا (ص ) و اميرالمؤ منين و فاطمه و حسن و حسين صلوات اللّه عليهم اجمعين .اصول كافى جلد 4 صفحه  372

ابراهيم بن ميمون گويد: شنيدم حضرت صادق (ع ) دعائى مى خواند (كه ترجمه اش اين است ): ((بار خدايا بر هراس روز قيامت مرا يارى فرما، و از دنيا سالم بيرونم ببر، و حور العين را به من تزويج كن ، و خرج خود و عيالم و خرج مردم را از من كفايت فرما، و مرا برحمت خود در زمره بندگان شايسته ات در آور)).اصول كافى جلد 4 صفحه  369

وليد بن صبيح گويد: به حضرت صادق (ع ) از وامى كه از من بگردن مردمى است (و من از آنها بستانكارم و نمى توانند يا نمى خواهند بدهند) شكايت بردم فرمود: بگو؟ ((اللهم لحظة من لحظاتك تيسر على غرمائى بها القضاء و تيسر لى بها الاقتضاء انك على كل شى ء قدير)) (يعنى بار خدايا نظرى فرما كه بدهكاران من توان پرداخت يابند و من توان دريافت ، تو بر هر چيز توانائى ).اصول كافى جلد 4 صفحه  336

حضرت صادق (ع ) فرمود: كسيكه در ميان بى خبران ياد خداى عزوجل كند مانند كسى است كه در ميان جنگجويان (فرارى يا آنانكه هستند ولى جنگ نكنند) باشد، و (تنها) بجنگد (و از ديگران دفاع كند). اصول كافى جلد 4 صفحه  263

حضرت صادق (ع ) فرمود: چون نماز صبح و مغرب را خواندى هفت بار بگو: ((بسم اللّه لرحمن الرحيم : لا حول و لا قوة الا باللّه لعلى العظيم )) زيرا همانا هركس آنرا بگويد ديوانگى و خوره و پيسى و هفتاد نوع (ديگر) از انواع بلا باو نرسد. اصول كافى جلد 4 صفحه  304

حضرت صادق (ع ) فرمود: تسبيح فاطمه زهراء عليهاالسلام از جمله ذكر بسيارى است كه خداى عزوجل فرموده است : ((خدا را ياد كنيد ياد كردن بسيار)) (سوره احزاب آيه 41). و نيز مانند اين حديث را سعيد اعرج از آن حضرت عليه السلام روايت كرده است . اصول كافى جلد 4 صفحه  259

حضرت صادق (ع ) فرمود: شيعيان ما آنهائى هستند كه هرگاه تنها باشند ذكر خدا بسيار كنند. اصول كافى جلد 4 صفحه  259  ( در حالت تنهایی به یاد خدا هستند و گناه نمی کنند )

و نيز آن حضرت عليه السلام فرمود: همانا بنده اى به خداى عزوجل حاجتى دارد، و به ثناء و ستايش بر خدا و صلوات بر محمد و آل محمد شروع كند تااينكه حاجت خود را فراموش كند (و سرگرم ثناء بر خدا و صلوات شود) پس خداوند حاجت او را بر آورد بى آنكه درباره آن درخواستى كرده باشد. اصول كافى جلد 4 صفحه  261

شنيدم حضرت صادق (ع ) مى فرمود: مردى وارد مسجد شد و پيش از ستايش بر خدا و صلوات بر پيغمبر (ص ) شروع بدعا كرد، رسول خدا (ص ) فرمود: اين بنده در (دعا و درخواست از) پروردگارش شتاب كرد، سپس مرد ديگرى وارد شد و نماز خوانده و خداى عزوجل را ستايش نمود و بر رسول خدا (ص ) صلوات فرستاد، پس رسول خدا (ص ) بوى فرمود: بخواه تا بتو داده شود.اصول كافى جلد 4 صفحه  239

 حضرت صادق (ع)  فرمود: خداى عزوجل به موسى وحى كرد: اى موسى به زيادى مال شاد مشو، و ذكر مرا در هر حالى وا مگذار (از ياد من غافل مشو) زيرا زيادى مال گناهان را فراموش سازد، و واگذاردن ذكر من دلها را سخت كند.اصول كافى جلد 4 صفحه  256

حضرت صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرموده : هيچ مردمى نباشد كه در انجمنى گرد هم آيند و نام خداى عزوجل را نبرند، و بر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله صلوات نفرستند جز اينكه آن مجلس مايه حسرت و زيان بر آنها باشد. اصول كافى جلد 4 صفحه  255

حضرت صادق (ع ) فرمود: هيچ مردمى ، در انجمنى فراهم نشوند كه در آن ذكر خداى عزوجل و ذكر ما نباشد جز اينكه آن انجمن در روز قيامت مايه حسرت و افسوس آنان باشد، سپس فرمود: (پدرم ) حضرت ابوجعفر عليه السلام فرمود: همانا ذكر ما ذكر خدا است و ذكر دشمن ما ذكر شيطان است . اصول كافى جلد 4 صفحه  254

حضرت صادق (ع ) فرمود: هرگاه يكى از شماها نماز بخواند و در نماز خود نام پيغمبر (ص ) (و آل او) را نبرد، با اين نماز بجز راه بهشت مى رود (يعنى اين نماز او را به بهشت نخواهد برد). و رسول خدا(ص ) فرمود: هر كس كه من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ رود، پس خدايش (از رحمت خود) دور كند. و فرمود (ص ): و هر كس كه من نزدش نام برده شوم و صلوات (فرستادن ) را بر من فراموش كند از راه بهشت به خطا رفته است . اصول كافى جلد 4 صفحه  253

عبد السلام بن نعيم گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم : من وارد خانه (كعبه ) شدم و هيچ دعائى بخاطر نداشتم جز صلوات بر محمد و آل محمد؟ فرمود: آگاه باش كه هيچ كس مانند تو (در فضيلت و ثواب ) از خانه بيرون نيامده است . اصول كافى جلد 4 صفحه  252

حضرت صادق (ع ) فرمود: هر كه بدرگاه خداى عزوجل حاجتى دارد بايد بصلوات بر محمد و آلش شروع كند، و سپس حاجت خود را بخواهد، و در آخر هم بصلوات بر محمد و آل محمد پايان دهد، زيرا كه خداى عزوجل كريم تر از آن است كه دو طرف (دعا) را بپذيرد، و وسط (دعا) را واگذارد (و به اجابت نرساند) زيرا صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نيست (و بدون بر خورد به حجابى بالا رود). اصول كافى جلد 4 صفحه  252

 امام صادق عليهماالسلام  فرمود: در ميزان (و ترازوى اعمال در قيامت ) چيزى سنگين تر از صلوات بر محمد و آل محمد نيست ، و همانا مردى باشد كه اعمالش را در ميزان گذارند و سبك باشد، پس ثواب صلوات او در آيد و آنرا در ميزان نهد پس بسبب آن سنگين گردد و (بر كفه ديگر) بچربد. اصول كافى جلد 4 صفحه  252

حضرت صادق (ع ) فرمود: اى اسحاق بن فروخ هر كه ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد خداوند و فرشتگان او صد بار بر او صلوات فرستند، و هر كه صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند، آيا گفتار خداى عزوجل را نشنيده اى (كه فرمايد:) ((او است آن خداوندى كه رحمت (يا درود) فرستد بر شما (او) و فرشتگانش تا برون آرد شما را از تاريكيها بسوى روشنائى و بوده است بمؤ منان مهربان )) (سوره احزاب آيه 43).اصول كافى جلد 4 صفحه 251

 حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر دعائى كه خداى عزوجل بدان خوانده شود از رفتن به آسمان محجوبست تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود.  اصول كافى جلد 4 صفحه  250

حضرت صادق عليه السلام فرمود: چون نام پيغمبر صلى اللّه عليه و آله برده شد بسيار بر او صلوات بفرستيد، زيرا هر كس يك صلوات بر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله فرستد خداوند هزار بار در هزار صف از فرشته ها بر صلوات فرستد، و چيزى از مخلوقات خدا نماند جز اينكه بر اين بنده صلوات فرستد براى آنكه خداوند و فرشتگان براى او صلوات فرستند، و هر كس در اين فضيلت رغبت نكند پس او نادان و مغرور است ، و خدا و رسول و خاندانش از او بيزارند. اصول كافى جلد 4 صفحه  249

حضرت صادق (ع ) فرمود: پيوسته دعا محجوبست (و ميانه آن و استجابش حجاب و پرده اى حائل است ) تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود (كه آنگاه پرده و حائل برطرف شود). اصول كافى جلد 4 صفحه  247

 حضرت صادق (ع) فرمود: ميان گفته خداى عزوجل (كه بموسى و هارون در مقابل تقاضاى نابودى فرعون و پيروانش فرمود:) ((هر آينه دعاى شما باجابت رسيد)) (سوره يونس 89) و ميان نابودى فرعون چهل سال طول كشيد. اصول كافى جلد 4 صفحه  245

اسحاق بن عمار گويد: بحضرت صادق عرضكردم : (ممكن است ) دعاى مردى مستجاب شده (باشد) ولى بتاءخير افتد (و اثر استجابت آن همان زمان ظاهر نگردد؟ فرمود: آرى تا بيست سال (ممكن است تاءخير افتد). اصول كافى جلد 4 صفحه  245

منصور صقيل گويد: به حضرت صادق (ع ) عرضكردم : بسا مردی هست كه دعا كند و دعايش مستجاب گرديده ، ولى تا مدتى (اثر آن استجابت ظاهر نگردد و) پس افتد؟ فرمود: آرى (چنين است ) عرضكردم : اين براى چيست ؟ آيا براى اينست كه بيشتر دعا كند، فرمود: آرى   اصول كافى جلد 4 صفحه  245

ابو بصير گويد: حضرت صادق (ع ) فرمود: پيوسته مؤ من در حال خير و اميدوارى است تا ماداميكه شتاب نكند پس نوميد شود و دعا را رها كند، عرضكردم : چگونه شتاب كند؟ فرمود: گويد: از فلان وقت و فلان وقت دعا كرده ام و اجابت آن را نمى بينم ؟ اصول كافى جلد 4 صفحه  246

حضرت صادق (ع) عليه السلام فرمود: همانا بنده اى دعا كند پس خداى عزوجل بدو فرشته (كه موكل بر انسان هستند يا دو فرشته ديگر) فرمايد: من دعاى او را باجابت رساندم ولى حاجتش را نگهداريد، زيرا كه من دوست دارم صدای او را بشنوم ، و همانا بنده اى هم هست كه دعا كند پس خداى تبارك و تعالى فرمايد: زود حاجتش را بدهيد كه دوست ندارم صدایش را بشنوم. اصول كافى جلد 4 صفحه  245

حضرت صادق (ع ) فرمود: هر چشمى در روز قيامت گريان است جز سه چشم چشمى كه از (ديدن و نظريه ) آنچه خداوند حرام كرده بر هم نهاده شده ، و چشمى كه در راه اطاعت خداوند بيدارى كشيده ، و چشمى كه در دل شب از ترس خدا گريسته است . اصول كافى جلد 4 صفحه  234

حضرت صادق (ع ) باءبى بصير فرمود: اگر از وقوع چيزى ترس داشتى يا حاجتى خواستى بنام خدا (دعا را) آغاز كن ، و او را تمجيد كن و ستايشش كن چنانچه شايسته آن است ، و بر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله صلوات بفرست و حاجت خود را بخواه و خود را به گريه وادار كن اگر چه به اندازه سرمگسى باشد، همانا پدرم هميشه مى فرمود: نزديكترين حالى كه بنده به پروردگار عزوجل دارد آنزمانى است كه در سجده باشد و گريان . اصول كافى جلد 4 صفحه  235

حضرت صادق (ع ) فرمود: رسول خدا فرموده است : بهترين وقتيكه در آن خداى عزوجل را بخوانيد (و دعا بدرگاهش كنيد) سحرها است ، و اين آيه را كه درباره گفتار حضرت يعقوب عليه السلام است تلاوت فرمود: (دعا كردن براى آنها را) بسحر تاءخير انداخت (و مولكول بوقت سحر كرد). اصول كافى جلد 4 صفحه  227

امام صادق (ع) : از نظر من فرق نمی کند که کار را به (خائن ) واگذار کنم ، یا به  (ناشی) ( ناوارد ، نامتخصص ، فاقد مهارت ) الحیاة جلد 5 صفحه 540

امام صادق (ع) : هرکه چنان بی بند و بار شد که هرچه در حقش بگویند و هرچه درباره مردم بگوید باکی نداشته باشد و کسی که از بدبینی مردم باک ندارد و همچنین کسی که به زنا علاقه مند باشد یا غیبت کند شیطان در نطفه اش شرکت کرده است. نصایح صفحه 190
امام صادق عليه السلام فرمود: عطسه براى همه تن سودمند است اگر از سه تا نگذرد و چون از سه تا بگذرد آن درد و بيمارى است . اصول كافى جلد 4 صفحه  476

سوره انسان آیه 3 : ما راه حق و سعادت را به انسان ارائه می کنیم او است که آزاد است می تواند با گرایش خود شکر گذار هدایت ما باشد و می تواند با اِعراض خود نعمت راهنمایی ما را کفران نماید . حمران بن اعین معنی این آیه را از امام صادق (ع) پرسید : امام (ع) در جواب فرمود : یا انسان راه خدا را در پیش می گیرد و از هدایت الهی پیروی می کند او شکر گذار است یا راه خدا را ترک می گوید و از هدایت الهی سر پیچی می کند او کفران کننده است .     الحدیث جلد 3 صفحه 377

 امام صادق (ع) : دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر آنکه صبح کند و و رفت و آمدش در یکی از این دو حالت باشد : یا عالم یا محصل کسی که چنین نباشد در انجام و ظیفه کوتاهی کرده و خود دارای از اداء وظیفه  تضییع  حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه گناهکار در آتش خواهد بود . الحدیث جلد 3 صفحه 376

 سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) علت اولین قتل را که در خاندان آدم اتفاق افتاده پرسش کرده است حضرت در جواب فرمود : خداوند به حضرت آدم وحی فرستاد که هابیل را وصی خود قرار داده و اسم اعظم را به وی تسلیم کن و او را جانشین خویش نما قابیل پسر بزرگ آدم وقتی مطلع شد که بنا است برادر کوچک به جانشینی پدر منصوب شود به غضب آمد حس ریاست خواهیش تحریک شد و گفت من بر ریاست و جانشینی شایسته ترم و سرانجام برادر خود را کشت.                                                        الحدیث جلد 3 صفحه 358

 امام صادق (ع) می فرماید : به شما سفارش می کنم پرهیزکار باشید وبا ارتکاب گناه ، مردم را بر خود مسلط نکنید و خویشتن را دچار ذلت وخواری ننمایید.         الحدیث جلد 3 صفحه 167

 امام صادق (ع) فرمودند : شایسته نیست مومن، خود را ذلیل و خوار نماید. راوی سوال می کند چگونه خود را ذلیل می کند؟حضرت در جواب فرمودند: در امری (کاری) مداخله می کند که شایسته آن نیست ( یا آن کار را بلد نیست) و سرانجام باید از آن عذر بخواهد .  الحدیث جلد 3 صفحه 169

امام جعفر صادق (ع) فرمودند : مومنین برای یکدیگر، مایه آرامش روح و اطمینان روان هستند ، همان طوری که چشمه آب سرد، انسان را آرام می کند و از نگرانی می رهاند.                                   الحدیث جلد 3 صفحه 165

 امام صادق (ع) فرمودند : سه دسته از مردم هستند که در قیامت تا پایان حساب از همه به خداوند نزدیک تر هستند : اول صاحب قدرتی که در حال خشم و برافروختگی به زیر دست خود ستم نکند. دوم آنکس که در قضاوت بین دو نفر مرتکب کوچکترین تجاوزی از حق و عدالت نشود ، سوم کسی که همیشه به حق سخن گوید خواه به نفع خودش باشد خواه به ضررش.                   الحدیث جلد  3 صفحه 164

 امام جعفر صادق (ع) می فرمایند : ثروتمندی به محضر حضرت رسول اکرم (ص) آمد و سپس مرد فقیری وارد شد و پهلوی مرد ثروتمند نشست مرد ثروتمند لباس خود را جمع کرد، پیامبر رحمت (ص) که ناظر این عمل بودند از او پرسید ترسیدی که فقر او به تو سرایت کند؟ جواب داد نه، پیامبر رحمت (ص) فرمودند: ترسیدی که قسمتی از ثروتت به او برسد؟ جواب داد نه ، پیامبر رحمت (ص) فرمودند ترسیدی لباست آلوده شود؟ جواب داد نه، پیامبر رحمت (ص) فرمودند: پس چرا لباست را جمع کردی؟ عرض کرد یا رسول الله ثروتی که قرین من و رفیق روز و شب من است مرا از واقع بینی باز داشته است ، بدیها و قبایح را در نزد من زیبا جلوه می دهد ، و خوبیها را بد جلوه می دهد، مرد ثروتمند گفت: برای جبران این عمل ناروا که به او انجام دادم نصف ثروت خویش را به او واگذار می کنم.پیامبر رحمت (ص) به مرد فقیر فرمودند : آیا قبول می کنی؟ مرد فقیر پاسخ داد نه مرد ثروتمند گفت چرا؟ مرد فقیر جواب داد می ترسم بر اثر ثروت به آن حالت بد نفسانی که خود تو دچار شده ایی من نیز گرفتار شوم .              الحدیث جلد 3 صفحه 154

 امام صادق (ع) می فرمایند : فروتنی وتواضع ، مایه اصلی هرشرف محبوب ومقام بلند است.       الحدیث جلد 3 صفحه 176

امام صادق (ع) :  در معنای آیه (( سوره اسراء آیه 24 ))  (( و اخفض لهما اجناح الذل من الرحمته )) چنین فرموده است : هرگز با تندی و شدت به پدر و مادرت منگر و با نگاه خیره و پر توجه به آنان نظر مکن مگر آنکه که نگاهت از روی کمال رافت و رحمت باشد مواظب باش صدایت بلند تر از صدای آنها نشود و دستت بالای دست آنها نرود و پیشاپیش پدر و مادرت راه نرو . الحدیث جلد 3 صفحه 341 سوره اسرا آیه 24 : در مقابل پدر ومادرت با گفتار و رفتار فروتنی و تواضع کن و هماننده مرغی که از روی مهر و محبت بالهای خود را فرو می افکند و جوجه های خویش را زیر پر می گیرد تو نیز که اکنون جوان و نیرو مندی و بال و پری گمشده داری پدر و مادر ترا در آغوش مهر خود جای ده و بگو پروردگارا والدینم را مشمول رحمت و واسعه خود بنما همانطور که اینان از روی رحمت و عطوفت مرا در کودکی پرورش دادند .      

امام صادق (ع) : مردم گرفتار بلا را هدف خود قرار ندهید زیرا نگاه شما آنها را غصه دار و محزون می کند .        الحدیث جلد 3 صفحه 327

در تعالیم اخلاق اسلام به طور عموم استهزاء و اهانت , ملامت و شماتت , ممنوع شناخته شده و اولیاء اسلام جدا مردم را از این اعمال ناپسند بر حذر داشته اند درباره افراد مریض و معیوب و ناقص الخلقه و طرز معاشرت با آنان اخبار و حدیث مخصوص رسیده که اگر عملا مراعات شود  مبتلایان در برخورد با مردم دچار ناراحتی روان و احساس حقارت نمی شوند .

امام صادق (ع) : به پدر خود نیکی کنید تا فرزندانتان نیز به این سنت مقدس عمل کنند و به شما نیکی کنند .        الحدیث جلد 3 صفحه 330

 ابن سنان از حضرت صادق (ع) سؤال كرد چه موقع اموال نوجوان در اختيارش گذارده مي‌شود؟ حضرت فرمود: موقعي كه بالغ شود و به علاوه رشد عقلي وي نيز معلوم گردد و سفيه يا ضعيف‌العقل نباشد. الحديث جلد 3  صفحه 404

 امام صادق (ع) فرمود : روزي رسول اكرم (ص) به منبر رفت و پس از حمد و ثناي الهي فرمود: اي مردم جبرئيل، از پيشگاه الهي نزد من آمد و گفت دختران باكره مانند ميوه درختند، موقعي كه مي‌رسد اگر چيده نشود اشعه آفتاب فاسدش مي‌كند و وزش باد آنرا پراكنده مي‌سازد. همچنين دختران وقتي به حد بلوغ رسيدند و مانند زنان در خويشتن تمايل جنسي احساس نمودند دارويي جز شوهر ندارند و اگر همسر نگيرند از فساد ايمن نيستند چه آنكه بشرند و بشر از خطا و  لغزش مصون نيست. الحديث جلد 3  صفحه 395

 امام صادق (ع) : زني كه به همسري خويش انتخاب مي‌كني، مانند قلاده‌ايست كه با اختيار بر گردن خود مي‌افكني، با عقل و بصيرت نگاه كن كه به چه چيز گردن مي‌نهي. الحديث، جلد 3 ، صفحه 393

 امام صادق (ع) : کسی که بدون بصیرت و دانایی به کاری دست می زند مانند مسافری است که در بیراهه می رود او هر قدر بر سرعت رفتن خود می افزاید به همان نسبت از جاده دورتر می شود .       الحدیث جلد 3 صفحه 235

 امام صادق (ع) : ارزش و فضیلت نیت از عمل به آن بیشتر است بلکه عمل خود جلوه و ظهور نیت است خداوند در قرآن فرموده : هر کس مطابق نیت خود عمل می کند. الحدیث جلد 3 صفحه 233

امام صادق (ع) : خداوند بر بندگان خود منت گذارده و سه چیز را در نظام خلقت بر قرار فرموده است : 1- بوی تعفن بد را پس از قبض روح بر اجساد مرده قرار داده و اگر این بوی تعفن بد نمی بود هیچ دوستی دوست خود را دفن نمی کرد 2- فراموشی را بر مصیبت زدگان قرار داده است که اگر این نبود مصیبت همچنان با شدت اولیه خود باقی می ماند ( مصیبت فراموش نمی شد )  نسل ها از بین می رفت ( زیرا شدت تاثر و ناراحتی نمی گذارد  مصیبت زده سمت تمایل جنسی رود . یا متوجه تمایل جنسی شود ) سومی خداوند حشرات و کرمهای کوچک را بر گندم ، جو ، برنج و دیگر حبوبات قرار داده که اگر این حشرات و کرمهای کوچک نمی بود پادشاهان مواد غذایی مردم را به صورت گنج همانند طلا و نقره زیر خاک ذخیره می کردند .   الحدیث جلد 3 صفحه 228

 امام صادق (ع) فرمودند : مردی شرف یاب محضر رسول اکرم (ص) شد عرض کرد یا رسول الله به من سفارشی به فرما و دستوری بده حضرت به او فرمود : آیا دستور پذیر هستی تا به تو سفارش کنم ؟ و این سوال را سه بار تکرار فرمود و مرد در خواست کننده در هر سه نوبت جواب داد بلی یا رسول الله . آنگاه پیغمبر (ص) فرمود سفارش من به تو این است که هر وقت خواستی برای انجام کاری تصمیم بگیری قبلا به عاقبت آن کار فکر کن و نتیجه اش را در نظر بیاور اگر دیدی  حق و شایسته است اقدام کن و اگر ناشایست و بر خلاف حق بود از انجام آن  کار خودداری بنما .                    الحدیث جلد 3 صفحه 225

  امام صادق (ع) : بار مسئولیت خود را خودت باید بر دوش بگیری , و اگر از انجام وظیفه شانه خالی کنی دیگری بار مسئولیت تو را حمل نخواهد کرد .     الحدیث جلد 3 صفحه 213

 امام صادق (ع) : یاد مرگ ، شهوات غیر مشروع را در ضمیر انسان می میراند , ریشه های غفلت و نا آگاهی را می کَند , دل را به وعده های الهی تقویت می کند , به طبیعت آدمی نرمی و رقت می بخشد , نشانه های هوا پرستی را در هم می شکند , آتش حرص را فرو می نشاند و دنیا را در نظر آدمی کوچک و حقیر می سازد و این است معنی جمله ای که پیامبر گرامی فرموده است : ( یکساعت فکر از یکسال عبادت بهتر است ) .                     الحدیث جلد 3 صفحه 204

خالد بن نجیح گوید : در محضر امام صادق (ع) سخن از شومی به میان آمد حضرت فرمود : شومی در سه چیز است 1- در زن 2- در مرکب 3- در خانه . شومی زن در این است که مهرش سنگین ( زیاد ) باشد و بر اثر بی مهری و عصیانش نسبت به شوهر موجبات طلاق و جداییش از شوهرش را فراهم کند . شومی مرکب ( اسب یا شتر و... ) در این است که بد خلق باشد و در موقع سواری رکاب ندهد  .  شومی خانه در این است فضایش تنگ و همسایگانش بد و عیوبش بسیار باشد.       الحدیث جلد 3 صفحه 197

 امام صادق (ع) : مردی با نگرانی به امام صادق (ع) عرض کرد : به خدا قسم سخت دچار دنیا طلبی شده ام و دوست دارم که بر مال و ذخائر آن دست یابم وضع من چگونه خواهد بود ؟ حضرت از او سوال کرد دوست داری با مال دنیا چه کنی و درآمدت را در چه راهی صرف کنی ؟ جواب داد :1 - قسمتی را در بهبود زندگی خود و خانواده ام صرف نمایم 2- صله رحم کنم و به بستگان تهیدست و فقیرم کمک کنم 3- در راه خدا به فقراء و مستمندان کمک کنم 4- به سفر عبادت حج و عمره بروم حضرت فرمود :  نگران نباش کار تو دنیا طلبی خلاف نیست بلکه این کار تو آخرت طلبی است ( برای آخرتت با این اعمال توشه می فرستی )  الحدیث جلد 3 صفحه 147

امام صادق (ع) : خوب و خوشبخت کسی است که مادرش دارای گوهر گرانبهای عفت و طهارت فکر باشد .              الحدیث جلد 3 صفحه 137

 امام صادق (ع) : از علی (ع) حدیث کرده است : که پیغمبر اکرم (ص) امر فرمود که ما با گناه کاران عبوس و ترش روی برخورد نماییم .     الحدیث جلد 3 صفحه 134

 امام صادق (ع) : در تفسیر آیه فطرت فرموده است که خداوند بشر را با فطرت خدا پرستی آفریده .             الحدیث جلد 3 صفحه 246

امام صادق (ع) : احمد بن نعمان از امام (ع) سئوال کرد که دختر بچه شش ساله نزد من است و با من محرم نیست ، امام فرمود او را نبوس و در آغوش مگیر.الحدیث جلد 3 صفحه 89

امام صادق (ع) : فرزندان خود را هفت سال آزاد بگذار بازی کنند و در هفت سال دوم او را با ادب و روشهای مفید و لازم تربیت کن ، و در هفت سال سوم مانند یک رفیق صمیمی ، مصاحب و ملازمش باش . الحدیث جلد 3 صفحه 103

 امام صادق (ع) : هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید دارای سه خصلت باشد تا بتواند به وسیله آن تحصیل درآمد کند . اول آنکه با درستکاری و امانت رفتار کند . سوم آنکه با کار فرمایان حُسن برخورد داشته باشد و نسبت به آنان ابزار تمایل نماید.                    الحدیث جلد 3 صفحه 7

  امام صادق (ع) : از افراط در کار و تلاش بیش از حد بپرهیزید و همچنین از سستی و مسامحه کاری اجتناب نما که این هردو کلید تمام بدیها و بدبختیها است ، زیرا افراد مسامحه کار انجام وظیفه نمی کنند و حق کار را آنطور که باید ادا نمی نمایند ، و افراد زیاده رو در مرز حق توقف نمی نمایند و از حدود مصلحت تجاوز می کنند.    الحدیث جلد 3 صفحه 10

  زراره گوید مردی به حضور امام جعفر صادق (ع) آمد : عرض کرد دست سالمی ندارم که با آن کار کنم ، سرمایه ندارم تا با آن تجارت نمایم ، مرد محروم و مستمندی هستم چه کنم ؟ امام صادق (ع) که می دید سر آن مرد سالم است و می تواند طبق رسوم محلی با آن کار کند راضی نشد عزت و شرف مرد با گدائی کردن از مردم درهم بشکند ، به مرد فرمود با سرت باربری کن و خود را از مردم مستغنی و بی نیاز بدان.                 الحدیث جلد 3 صفحه 22

 به امام صادق (ع) عرض شد که ما فرزندان خود را به اسماء شما و پدرانتان نام گذاری می کنیم آیا این عمل برای ما در پیشگاه الهی اجر وفایده ای دارد ؟ حضرت فرمود : بلی به خدا قسم این عمل نفع معنوی دارد .                        الحدیث جلد 3 صفحه 107

 ابن ابي يعفور به امام صادق (ع) عرض كرد: من مي‌خواهم با زني ازدواج كنم ولي پدر و مادرم علاقه دارند زن ديگري را به همسري خود درآورم. حضرت فرمود: زن دلخواه خودت را بگير و آنرا كه  والدينت مي‌خواهند ترك گوي. الحديث، جلد 3 ، صفحه 394

جعفر بن محمّد عليه السّلام ميفرمود : خدا بسوى‏ بعضى از پيامبرانش وحى فرستاد كه سوگند بعزت و جلال و بزرگيم همانا قطع ميكنم آرزوى هر آرزومندى را كه اميدوار به غير از من است و او را لباس پستى و ذلت پوشانم در ميان مردم و او را از فرج و فضل خودم دور نمايم آيا بنده‏ ى من در گرفتاريهاى خود به غير از من اميدوار است در صورتى كه فرج و گشایش در سختی ‏ها همه بدست من است ، آيا به جز از من اميدوار است در حالتى كه من غنى و بخشنده ‏ام و درهاى حاجتها در پيش من و كليدهاى آنها در دست من است و حال اينكه تمام آن درها بسته است.
چرا بنده ‏ام را می ‏بينم كه از من دورى ميكند؟ در صورتى كه من او را به جود و كرمم همه چيز بخشيده ‏ام وقتى كه از من نخواسته، از من روى گردانده و از غير من حاجت هايش را خواسته و من خدائى هستم كه جز من خدائى نيست و من از ديگران زودتر شروع ببخشش ميكنم بدون اينكه بنده از من بخواهد عطا ميكنم پس از من بخواه كه جز من بخشنده‏ اى نيست.
آيا بخشش و كرم منحصر بمن نيست؟ دنيا و آخرت در دست من نيست؟ اگر تمام اهل آسمانها و زمين از من چيزى بخواهند اگر به اندازه آسمانها و زمينها از من بخواهند خواهم داد و به اندازه پر مگسى از ملك من كم نشود ، پس چقدر نااميدى است براى كسى كه از من روى برتابد و در حاجتها و سختی ‏ها به ديگرى روى كند.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  292

 حضرت صادق عليه السّلام فرمود : فريب نماز و روزه‏ ى مستحبى مردم را نخوريد زيرا كه ممكن است مرد طورى عادت به نماز و روزه كرده كه اگر ترك نمايد ناراحت شود ولى آنان را هنگام سخن گفتن ( که حق گوید یا باطل ) ، پس دادن امانت ، پيوند خويشاوندى و نيكى به برادران آزمايش كنيد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 323

حضرت صادق عليه السّلام  به جراح مدائنى فرمود : آيا تو را به خوبيهاى اخلاق حديث نكنم؟ عرضكرد چرا اى پسر رسول خدا. حضرت فرمود:
بخشيدن مردم را در برابر خطاها و همكارى كردن مرد برادر مؤمنش را براى خدا و بسيار ذكر گفتن و به ياد خدا بودن از اخلاق پسنديده است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 322

 امام صادق (ع)  فرمود : شكيبائى، راستى و درستى، بردبارى، و خوى خوش از اخلاق و خوهاى پيامبرانست و هر چه در ميزان مرد روز قيامت از اعمال شايسته بگذارند به حُسن خلق نخواهد رسيد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

حضرت صادق عليه السّلام‏ فرمود :  كاملترين مؤمنان از نظر ايمان خوش‏خوترين آنانست‏.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 320

مردى به حضرت صادق (ع) عرض كرد كه همانا گروهى از شيعيان شما معصيت می ‏كنند و می ‏گويند اميدواريم خدا ما را بيامرزد حضرت فرمود: دروغ می ‏گويند آنان از شيعيان ما نيستند هر كس به چيزى اميدوار است براى آن كار كوشش می ‏كند بخدا سوگند از شيعيان ما نيستند مگر آنان كه از خدا بپرهيزند گروهى با على عليه السّلام روبرو شدند بر آن حضرت سلام كردند و عرض كردند ما از شيعيان شما هستيم يا امير المؤمنين.
سپس حضرت فرمود: من در چهره‏ ى شما نشانه‏ ى شيعه را نمى بينم عرض كردند مگر چهره ‏ى شيعه چطور است يا امير المؤمنين فرمود زرد چهره انداز بيخوابى، ديدگانشان از گريه ضعيف شده، شكمهايشان به پشت چسبيده، لبهايشان از اثر دعا خشكيده، پشتهايشان از بسيارى قيام در نماز خميده، بسكه فروتن هستند روى خاكها می ‏نشيند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 260

حضرت صادق عليه السّلام فرمود روزى رسول خدا نشسته بود ناگاه جبرئيل فرود آمد پس رسول خدا فرمود: اى  جبرئيل چرا تو را غمگين و افسرده خاطر می ‏بينم؟ عرضكرد چرا چنين نباشم امروز مناقيح جهنم را برداشتند حضرت فرمود: مناقيح جهنم چيست؟
عرضكرد كه خدا فرمان داد آتش را برافروختند هزار سال تا اينكه سفيد شد بعد از آن هزار سال تافتند تا سياه شد پس آن آتش سياه است و تاريك است بعضى از آن تاريك‏تر از بعض ديگر.
اگر يك حلقه از زنجيرهائى كه درازى آن هفتاد ذراع است بر فراز كوههاى عالم گذارده شود مسلم از گرمى آن زنجير آب خواهد شد و اگر قطره‏ اى از آبهاى زقوم و ضريع جهنم در آبهاى اهل دنيا ريخته شود تمام اهل دنيا از بويش بميرند  ،  سپس رسول خدا و جبرئيل گريه كردند پس خدا برسولش و و جبرئيل وحى فرستاد كه شما دو نفر را ايمن دارم از اينكه گناهى انجام دهيد كه سزاوار آن آتش گرديد ولى بايد هميشه از من ترسان باشيد. در قرآن سخن از ترس و بيم فراوان گفته شده مانند قول خداى تعالى كه ميفرمايد، «وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» «آل عمران آیه 169.» و از من بترسيد اگر ايمان داريد و نيز فرمود: «فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ» «نحل آیه 53 » پس از من هراس داشته باشيد.  ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 255

 حضرت ابو عبد اللَّه عليه السّلام فرمود كه من با پدرم بودم تا اينكه به قبر و منبر پيغمبر رسيديم ناگاه گروهى از ياران پدرم ( شیعیان ) را ديدم پس پدرم در مقابل آنان ايستاد و سلام كرد.
 سپس فرمود: بخدا سوگند كه من شما و بوى شما و روح شما را دوست دارم مرا به ورع و اجتهاد يارى كنيد زيرا كه شما بدوستى ما نميرسيد مگر بواسطه‏ ى ورع و دورى از گناه و هر كس به پيشوائى اقتدا كرد بايد كردار او را انجام دهد سپس فرمود شمائيد سربازان خدا، شمائيد شيعيان خدا، شمائيد سابقون و اوّلون سابقون در آخرت بهشت ميروند ما به ضمانت خدا و رسول بهشت را برايتان ضمانت كرده‏ايم شما و زنهاى شما پاكان و پاكيزه‏ گانيد و هر مؤمنى صديق و هر مؤمنه ‏اى حوريه بهشتى است.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 245

 حضرت امام صادق (ع)  به شیعیان فرمود : بدانيد بخدا سوگند كه شما بر دين خدا و فرشتگانيد پس ما را بورع و دورى از گناه و كوشش در كردار نيك و بسيارى عبادت يارى كنيد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 245

حضرت صادق عليه السّلام فرمود : بر شما باد به دورى از گناه و راست گفتن و برگرداندن امانت براى كسى كه شما را امين دانسته كه همانا اگر كشنده ى حضرت امام حسين عليه السّلام شمشيرى را كه با آن امام حسين را كشته پيش من بعنوان امانت بگذارد خيانت نمی ‏كنم و به او برميگردانم.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 245

  از مفضل بن صالح روايت شده او گفته كه امام صادق عليه السّلام فرمود :
اى مفضّل همانا براى خدا بندگانيست كه او را با نيت خالص در پنهان پرستش ميكنند خدا هم بخوبى با آنان معامله ميكند و اينان كسانى هستند كه روز قيامت نامه‏ هايشان را با ترس از نظر ميگذرانند و هر گاه در پيشگاه پروردگار بايستند نامه‏ هايشان را پر ميبينند از كردارهاى خوبى كه در پنهان انجام داده‏ اند.سپس از آن حضرت پرسيديم كه چطور می‏شود فرمود : خدا آنها را بزرگتر از اين ميداند كه فرشتگان بر كردارشان آگاه شوند و درين بيان امام دلالتى بر اين است كه عبادت نهانى افضل و برتر از عبادت  آشكار است‏.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 226

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: چشمتان را زياد به خواب عادت ندهيد زيرا كه كمتر سپاسگزارى ميكنند.   ارشاد القلوب ج‏لد 1  صفحه 226

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه حضرت رسول بر جنازه‏ ى سعد بن معاذ نماز گُذارد فرمود :  نود هزار فرشته بر سعد نماز خواندند  جبرئيل گفت ( علتش هم این بود که ) او در هر حال ، ايستاده یا نشسته ، سواره یا پياده در رفت و آمدها سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» را قرائت می ‏كرد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 208

 امام صادق (ع) : در حكمت آل داود است كه اى پسر آدم چطور سخن از هدايت و راهنمائى ديگران ميگوئى ولى خودت بر بديها پيروز نميشوى.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 207

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: سه چيز است كه با آنها چيزى زيان نميرساند دعا در گرفتاريها و غمها ، استغفار هنگام گناه كردن و شكر هنگام نعمت‏.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 207

 رفاعة بن اعين گفته است كه امام صادق عليه السّلام بمن فرمود: آيا خبر دهم ترا از كسانى كه روز قيامت عذابشان از همه سخت‏ تر است عرض كردم بلى آقاى من مرا خبر ده ، فرمود: سخت‏ ترين مردم از حيث عذاب روز قيامت كسى است كه ستمگرى را بضرر و زيان مؤمنى كمك كند اگر چه به يك كلمه حرف باشد بعد حضرت فرمود: خبر دهم ترا بكسى كه از اين كس عذابش سخت ‏تر است عرضكردم آرى سيد و آقاى من فرمود كسى كه عيب‏جوئى مؤمن را بكند چه از نظر گفتار و چه از حيث كردار.
بعد حضرت فرمود نزديك من بيا تا كم كم زياد كنم، ايمان بخدا و رسول و دوستى ما نياورد كسى كه مؤمنى پيش او بيايد براى حاجتى و بصورت او نخندد و گشاده رو نباشد اگر ممكن است حاجتش را روا كند و اگر هم ممكن نباشد كفالت او را بنمايد تا زمانى كه حاجت او برآورده شود اگر اين طور نباشد بين ما و او دوستى نباشد و اگر مردم قدر و منزلت مؤمن را در پيشگاه خدا بدانند مسلم گردنهايشان براى مؤمن خم خواهد شد زيرا كه خداوند نام مؤمن را از نام خودش جدا كرده پس خدا يكى از نامهايش مؤمن است و نام بنده ‏اش را مؤمن گذارده از جهت احترام و گرامى داشتن او را و روز قيامت هم ايمان بخدا دارد و همان ايمان او را از عذاب نگاه ميدارد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 188

مردی به حضرت صادق (ع) عرض کرد مرا پند و اندرز ده ، حضرت فرمود : خویشتن را مجهز و آماده کن ، زاد و توشه فراوان بردار برای سفر دور و درازت ( سفر آخرت ) صاحب اختیار خویش باش ، از غیر خود ایمن مباش ، که فرزندانت پس از مرگ تو به سوی قبرت حسنات و خوبیها فرستند زیرا که فرزند تو چیزی به سوی تو نفرستد ، چقدر حق و حقیقت پیش دیدگان آشکار است همانا کوچ کردن در یکی از این دو روز خواهد بود ، از کردار شایسته توشه برگیرید و از مالهای پاک صدقه بدهید زیرا که حرکت و نابودی نزدیک است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 127

امام صادق (ع) فرمودند : نخستین کسی که راستگو را تصدیق میکند خدای عزوجل است که میداند او راستگو است و خودش هم خود را تصدیق میکند و میداند راستگو است.  اصول کافی جلد 3 صفحه 163

امام صادق (ع) فرمود : سلمان خدایش رحمت کند گفته است از شش چیز در شگفتم به حدی که سه تای آنها مرا می خندانند و سه دیگرم میگریانند اما آن سه که مرا به گریه آورد جدایی از دوستان یعنی محمد (ص) و طرفدارانش و هراس از روز آخرت و حضور در پیشگاه احدیت و اما آن سه که برای من خنده آور است حال کسی که او دنیا را می طلبد و مرگ او را و از خدا بی خبری که خداوند از او غافل نیست و آنکه دل و دهان را پر از خنده میکند و نمی داند که خداوند از او راضی است یا ناراضی.  خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 363

ابان بن عثمان گوید : مردی به خدمت امام صادق (ع) آمد و عرض کرد پدر و مادرم به قربانت مرا پندی ده ، حضرت فرمود : اگر خدای تبارک و تعالی عهده دار روزی است پس برای چه غم روزی میخورند ؟ و اگر روزی قسمت شده است چرا باید حرص ورزید ؟ و اگر حساب حق است جمع مال چرا ؟ و اگر عوض آنچه در راه خدا داده شود حق است بخل ورزیدن برای چه ؟ و اگر کیفری از آتش هست گناه چرا ؟ و اگر مرگ حق است شادی برای چه ؟ و اگر نمایان بودن کارها بر خداوند حق است حیله و مکر برای چیست ؟ و اگر گذشتن بر صراط حق است به خود بالیدن برای چه ؟ و اگر همه چیز به قضا و قدر الهی است اندوه برای چیست ؟ و اگر دنیا فانی است دلبستگی به آن برای چیست ؟   خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 526

امام صادق (ع) فرمودند : نخستین عضو سخنگوی بدن در روز قیامت ، رَحِم است که میگوید : پروردگارا ! هرکه در دنیا صله رحم کرد تو امروز بین خودت و او پیوند ده ، و هرکه در دنیا قطع رحم کرد ، امروز { رحمت } خود را از او ببر.  اصول کافی جلد 3 صفحه 222

حضرت صادق (ع) فرمود : تعجب دارم از کسی که از چهارچیز میترسد و چگونه به چهار چیز دیگر پناه نمی برد ؟ کسی که ترس بر او مستولی شده باید متوجه باشد که خدا فرمود : (( خداوند ما را کفایت میکند و او پشتیبانی خوب برای ما هست )) و در دنبال این جمله فرمود : آنها به نعمت خداوند رسیدند و پروردگار از فضل خود آنها را بی نیاز ساخت و هرگز بدی به آنان نخواهد رسید. تعجب دارم از کسی که اندوه او را فراگرفته و متوجه این آیه شریفه نیست که (( نیست خدایی مگر آن خداوند یکتا خداوندا تو پاک و منزهی و من از ستمکاران هستم )) ، و پروردگار در دنبال آن فرموده : (( ما او را اجابت کردیم و از غم و اندوه رهانیدیم و همین طور مومنین را نیز نجات می دهیم )) تعجب دارم از کسی که به او مکر شده و فریبش داده اند به این آیه شریفه پناه نمیبرد که : (( واگذاشتم همه کارهای خود را به خداوند و پروردگار به امور بندگان بینا است )) ، و در دنبال آن فرموده : خداوند آن بنده خود را که امورش را به او واگذار کرده از مکرها و اندیشه های فاسد آنها حفظ خواهد کرد. تعجب دارم از کسی که طالب زینتهای دنیا است چرا به این آیه شریفه توجه ندارد که : (( نیرویی جز خداوند در جهان حکومت نمیکند و مشیت او در همه امور جاری است )) و در دنباله آن آیه فرمود : مرا می نگری که از تو مال و فرزند کمتر دارم و امید است خداوند بهتر از این باغت را به من بدهد.

مردی خدمت حضرت صادق (ع) آمد و عرض کرد : پدر و مادرم فدایت باد ای فرزند رسولخدا مرا موعظه کن ، امام (ع) فرمود : خداوند ضامن روزی تو هست پس این فعالیت و حرص و ولع تو برای چیست ؟  و اگر روزی تقسیم شده و هرکس به اندازه خود از روزی بهره میبرد پس این حرص و آزار برای چیست ؟ و اگر حساب مردم در روز قیامت به خداوند عرضه میگردد پس مکر و حیله برای چیست ؟ و اگر شیطان با مردم دشمنی دارد و آنان را گمراه میکند پس غفلت مردم برای چیست ؟ و اگر عبور مردم از پل صراط حق است ، پس خودپسندی برای چیست ؟ و اگر همه امور به حکم خداوند جریان دارد و دنیا گذران و فانی است پس آرامش خاطر برای چیست ؟

حضرت صادق (ع) فرمود : من برای سه نفر ترحم می کنم و شایسته هستند که مورد ترحم واقع شوند : عزیزی که ذلیل شده باشد و عزت او از بین رفته باشد ، ثروتمندی که بعد از مال داری نیازمند شده ، و عالمی که مورد استخفاف نادانان شده باشد.

امام صادق (ع) فرمودند : پنج نفر همان طورند که من می گویم : 1.شخص بخیل هرگز آسایش ندارد 2.آدم حسود از زندگی لذت نمی برد 3.حُکام وفا ندارند 4.دروغگو مردانگی ندارد 5.آدم نادان هرگز به مقام بزرگ و سعادت نمی رسد.

حضرت رسول (ص) فرمودند : شما نمی توانید مردم را با ثروت خود راضی نگهدارید ، ولیکن با اخلاق ( خوب ) خود میتوانید آنان را متوجه خود گردانید.

حضرت صادق (ع) : مشهور شدن به وسیله عبادت انسان را به ریا نزدیک میکند ، پدرم از پدرش از جدش روایت کرد که حضرت رسول (ص) فرمود : عابد ترین مردم کسی است که واجبات خود را انجام دهد و سخی ترین مردم آن کسی است که زکات مال خود را بپردازد.زاهدترین مردم کسی است که از حرام دوری کند ، و پرهیزکارترین مردم آن کسی است که کلمه حق را بر زبان جاری سازد ولو بر ضررش باشد و عادل ترین مردم آن کسی است که برای مردم بخواهد آنچه را برای خویشتن میخواهد ، و برای مردم نپسندد آنچه را برای خود نمی پسندد. باهوش ترین مردم کسی است که از همگان بیشتر در یاد مرگ باشد و آنکس بیشتر از همه مورد غبطه مردم است که در زیر خاک خوابیده و از عقاب پروردگار آسوده و در انتظار ثواب خداوند است ، و غافل ترین مردم کسی است که از تغییر اوضاع و احوال دنیا پند نگیرد. بزرگترین مردم در دنیا از نظر جاه و مقام آن کسی است که برای دنیا ارزش و مقام قائل نباشد ، و داناترین مردم کسی است که علم و دانش مردم را بر علم و دانش خود بیفزاید ، شجاع ترین مردم آن کسی است که بر هوای نفس خود غالب گردد ، و با ارزش ترین مردم آن کسی است که علم و دانش او از همگان بیشتر باشد. بی بهاترین ( کم ارزش ترین ) اشخاص آن کسی است که علم و دانش او از همگان کمتر باشد ، کمترین مردم از نظر لذت در زندگی افراد حسود هستند و کمترین مردم از جهت آسایش بخیلان میباشند ، و بخیل ترین مردم آن کسی است که به واجبات خداوند بخل بورزد ، و سزاوارترین مردم به حق آن شخص است که از همه گان آشناتر به حق باشد ، و کم ترین مردم از نظر احترام فاسق است ، و برای افراد فاسق ارزش و اعتباری قائل نبود. بی وفاترین مردم بردگان میباشند و زمامداران در دوستی خود راستگو نیستند ، و منافع شخصی و سیاسی خود را در نظر می گیرند ، فقیرترین مردم آدم طماع است ، و بی نیازترین مردم آن کسی است که اسیر حرص و آز نباشد ، با فضیلت ترین مردم کسی است که اخلاق او از همه مردم بیشتر باشد ، و بزرگترین مردم از نظر مقام آن شخصی است که از سخنان بی فایده دوری کند. با ورع ترین مردم آن کسی است که از جدال و ستیزه جویی پرهیز داشته باشد و اگرچه حق هم با او باشد ، کمترین مردم از جهت مروت دروغگو است ، و بدبخت ترین مردم بردگان میباشند ، و نا امیدترین مردم متکبران و خودخواهان هستند میباشند و استوارترین مردم در کوشش و فعالیت آن کسی است که گناهان را ترک کند ، و دانشمندترین مردم آن کسی است که از نادانان فرار کند. عاقل ترین مردم آنکسی است که از همگان بیشتر با مردم مدارا کند ، و سزاوارترین مردم به تهمت آن است که با اهل تهمت و افراد مورد سوء ظن جامعه هم نشینی نماید ، متجاوزترین مردم آن است که افراد بیگناه را بدون اینکه بر وی ظلمی کرده باشند به صرف سوءظن آنان بکشد و یا مضروب سازد ، سزاوارترین مردم به عفو و گذشت کسی است که توانایی قصاص برای او است.سزاوارترین مردم به گناه و معصیت نادان غیبت کننده است ، پست ترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد ، و استوارترین مردم کسی است مه خشم خود را فرو برد ، شایسته ترین مردم آن کسی است که برای مردم از همگان شایسته تر باشد و بهترین مردم کسی است که مردم از وی نفع برند.

امیرالمومنین (ع) از نزدیک مردی عبور کردند که بسیار پرحرفی میکرد ، حضرت در نزد او توقف کردند و فرمودند : ای مرد تو بر فرشتگان حافظ خود با این پرحرفی کتابی را املاء میکنی از آنچه به تو سود می دهد سخن بگو و از سخنان واهی در گذر ، حضرت فرمود : مردم همواره نیکوکار نوشته می شوند ، تا آن که ساکت باشند ، و هرگاه سخن گفتند ، در این هنگام یا نیکوکار و یا بدکار به حساب می آیند.

حضرت صادق (ع) فرمود : سکوت گنجی است بی پایان ، مردمان بردبار را زینت می دهد ، و جاهلان را از عیب و نقص نگه میدارد ، و نیز فرمود : سخن حق بهتر است از سکوت در باطل.

امام صادق (ع) از پدرانش از مولا علی (ع) روایت کرده که آن جناب فرمود : فقهاء و حکماء هرگاه با یکدیگر مکاتبه میکردند از سه چیز سخن میگفتند : هرکس برای امور آخرت کوشش کند خداوند امور دنیای او را کفایت میکند ، و هرکس باطن خود را پاک سازد خداوند ظاهر او را پاک میسازد ، و هرکس روابط خود را با خداوند نیکو گرداند خداوند روابط او را با مردم اصلاح میکند.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 80 الی 88

حضرت صادق (ع) فرمودند : هرکس در هنگام میل و رغبت به یک چیز و یا ترس از چیزی خود را از شهوت و غضب نگه دارد و به آن چه خداوند به او ارزانی داشته است راضی باشد پروردگار بدن او را بر آتش جهنم حرام میکند.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 95

امام صادق (ع) روایت کرده که حضرت رسول (ص) فرمود : خداوند متعال میفرماید : هر بنده که از من اطاعت کند او را به غیر خود واگذار نمی کنم ، و هر بنده که معصیت کند او را به خودش واگذار میکنم و باکی هم ندارم وی به هرجا میخواهد برود و هلاک گردد.  حضرت رسول (ص) فرمود : خداوند میفرماید : هرکس از بندگانی که مرا می شناسد نافرمانی مرا انجام دهد مسلط خواهم کرد بر او یکی از بندگانی که مرا نمی شناسد.    کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 97

حضرت صادق (ع) فرمود : بین سلمان فارسی و مردی نزاعی روی داد ، آن مرد به سلمان گفت : تو که هستی و چه قدرتی داری ؟ سلمان گفت : اما اول زندگی من و تو یک نطفه بیش نیست ، در پایان زندگی هم مرداری گندیده خواهیم بود ، روز قیامت که ترازوها نصب گردند هرکس اعمال خیرش سنگین شد او بزرگوار است ، و هرکس کارهای شرش سنگین گردید او پست خواهد شد.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 99

حضرت صادق (ع) فرمود : خداوند برای آدم وحی فرستاد و فرمود : ای آدم من همه نیکیها را در چهار کلمه برای تو جمع کردم ، یکی از اینها را برای خود و دومی را برای تو و سوم را بین خود و تو و چهارم را بین تو و مردم قرار دادم ، اما آنکه مخصوص خود قرار دادم آن است فقط مرا پرستش کنی و برای من شریک نیاوری. و اما آنکه به خودت مربوط است و آن این است که به عمل تو پاداش خواهم داد ، و اما آن چه بین تو و من است آن است که تو دعا کنی و از من بخواهی و من هم اجابت میکنم ، و اما آنچه بین تو و مردم میباشد آن است که برای مردم بپسندی آنچه را برای خود می پسندی.    کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق 100

امام صادق (ع) فرمود : عافیت یک نعمتی است پنهان هرگاه در جامعه یافت گردد فراموش میشود ، و هرگاه از بین برود مردم یاد آنرا میکنند.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق  101

امام صادق (ع) : با هوای نفس خود جهاد کن ، همانطور که با دشمنت جهاد می کنی.   کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق  112

حضرت صادق (ع) فرمود : انفاق کن و یقین داشته باش که در آینده به تو خواهد رسید ، و بدان اگر در اطاعت خداوند انفاق نکنی مجبور خواهی شد که در معصیت پروردگار خرج نمایی ، و هرکس در بر آوردن حاجات دوستان خدا قدم بر ندارد کارش بجایی خواهد رسید که در راه دشمنان خدا گام بردارد.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق  116

حضرت صادق (ع) فرمودند : نماز موجب تقرب هر پرهیزکاری است که بخواهد خود را به خداوند نزدیک کنید ، هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن روزه داشتن است ، روزی خود را با دادن صدقه فرود آورید ، هرکس یقین به آخرت داشته باشد بذل و بخشش میکند ، ثروت خود را با دادن زکات حفظ کنید ، تدبیر در زندگی نصف عقل است ، افراد میانه رو ( کسانی که اسراف کار نیستند و میانه رو هستند ) هرگز فقیر نمی شوند. کسی که مردم را به طرف خدا دعوت میکند و خود کار حق انجام نمی دهد مانند تیراندازی است که زه نداشته باشد.محبت و دوستی نصف عقل است ، غم و اندوه نصف پیری است .  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق  123

امام صادق (ع) فرمودند : هر کسی باک نداشته باشد چه می گوید و یا مردم درباره او چه می گویند ، و کسی که باک ندارد مردم او را بد کار مشاهده کنند ، و کسی که با محبت حرام دلش خوشحال شده و به شهوت زنا خو گرفته ، همه این افراد در دام شیطان قرار گرفته اند و از او پیروی میکنند. کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 127

حضرت صادق (ع) فرمود : به طریق وحی از آسمان آمده است که اگر برای فرزندان آدم دو رودخانه از طلا و نقره جریان داشته باشد باز آدمی انتظار دارد محل سومی هم برای خود در نظر بگیرد ، مقصود این است که آدمی هرگز سیر نمیشود.   کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق  128

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 188 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
جمعه, 24 بهمن 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
دوشنبه, 12 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...
طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات
چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395
  طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات بدان شبهۀ... ادامه مطلب...