gototopgototop
ورود به سایتخانه شرح حال علمای شیعه ابو عَمرو کَشی (ره)

ابو عَمرو کَشی (ره)

میانگین امتیار کاربران: / 4
ضعیفعالی 

شیخ بزرگوار ابوعَمرو کَشی ، از دانشمندان نامی ما در اواسط نیمه اول سده چهارم هجری و از مردم (( کَّش )) از شهرهای ماوراءالنهر است.بیشترین استادان او هم از مردم کَش و آن نواحی بوده اند.

شیخ اجل طوسی در کتاب رجال (( باب کسانی که از ائمه روایت نکرده اند )) می نویسد  :  (( ابو عَمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشی )) صاحب کتاب ((رجال)) از شاگردان خاص عَیاشی ( محمد بن مسعودی سمرقندی معروف به عیاشی که در جلد دوم مفاخر از وی نام بردیم ) دانشمندی موثق و استاد در رجال و اخبار بود ، و از لحاظ مذهب روش مستقیم داشت.

و در فهرست می نویسد : (( ابوعَمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشی )) ثقه و بصیر به اخبار و رجال و دارای اعتقادی نیکو بود.او راست کتاب (( رجال )) که جماعتی ( از استادان امثال شیخ مفید و حسین بن عبیدالله غضائری و ابن جُندی و ابن عُبدون ) آنرا از هارون بن موسی تلعکبری از وی به ما خبر دادند )) .

دانشمند رجالی ابوالعباس نجاشی او را ثقه و مورد اعتماد میداند و میگوید : از ضعفا بسیار روایت کرده است.او مصاحب عیاشی بود و از وی استفاده فراوان نمود ، و در حقیقت از مکتب او برخاست ، و در خانه او که محل اجتماع شیعیان و اهل علم بود ، به سر میبرد . کتاب ((رجال)) از اوست که در آن دانش بسیار و اغلاط زیاد هست.احمد بن علی بن نوح و غیر او از جعفر بن محمد ( قولویه )از او کتابش را به ما خبر داد.

ابن شهر آشوب می نویسد : او راست کتاب (( معرفة الناقلین عن الائمة الصادقین علیهم السلام ))

علامه حلی او را با ترکیبی از گفتار شیخ و نجاشی شناسانده است.

در رجال ابن داود و نقدالرجال تفرشی و جامع الروات اردبیلی نیز از وی به نقل از شیخ و نجاشی در رجال  و فهرست یاد کرده اند ، و مطلب تازه ای نیاورده اند.

دانشمند گرانقدر کتابشناس نامی شیخ آقا بزرگ تهرانی مانند استادش محدث نوری ، استادان و شاگردان او را به تفصیل شرح داده که خواهیم دید ، و از جمله مینویسند : ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه متوفی به سال 369 از وی روایت میکند.کشی هم در کتاب رجالش از پدر او محمد بن قولویه زیاد روایت نموده است.بنابراین کشی و ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از لحاظ زمان در یک طبقه قرار دارند.ولی کشی چندین سال پیش از او رحلت کرده است.

استادان او

شیخ ابوعَمرو کَشی خود در کتاب (( رجال )) بسیاری از استادانش را نام برده و روایات خود را به استناد از آنها نقل میکند.ما از روی رجال وی و خاتمه مستدرک و نوابغ الروات ، جمعی از آنان را که از روات و محدثین و فقهای اواخر سده سوم و اوائل سده چهارم هجری بوده اند ، نام می بریم و اینان : محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی ، محمد بن قولویه ، ابوالحسن حمدویه بن نصیر کشی ، برادر وی ابواسحاق ابراهیم بن نصیر کشی ، محمد بن نصیر کشی ( شاید برادر دیگر آنها باشد ) ، علی بن محمد بن قتیبه قتیبی نیشابوری ، نصر بن صباح بلخی ، طاهربن عیسی وراق کشی ، ابوصالح خلف بن حماد کشی ، ابوعمرو بن عبدالعزیز ، ابو محمد جبرئیل بن محمد فارابی مقیم کش ، ابوالحسن محمد بن سعید بن مزید کشی ، محمد بن اسماعیل راوی فضل بن شاذان نیشابوری ، ابراهیم بن محمد بن عباس ختلی ، محمد بن حسن براثی کشی ، آدم بن محمد قلانسی بلخی ، محمد بن موسی همدانی ، محمد بن احمد بن ابی عوف نجار ، احمد بن علی قمی ، عثمان بن حماد کشی ، محمد بن بَحر رهنمای نرماشیری کرمانی ، علی بن حسن ، حسین بن حسن بن بُندار قمی ، از سعد بن عبدالله ، یوسف بن سخت ، احمد بن محمد بن یعقوب بیهقی ، احمد بن محمد بن خالد راوی ابو علی محمد بن همام بغدادی ، محمد بن ابراهیم ، ابومحمد جعفر بن محمد بن معروف ، محمد بن علی قمی ، محمد شاذانی ، ابراهیم بن محمد راوی سعد بن عبدالله اشعری ، ابوسعید محمد بن رشید هروی ، احمد بیهقی ، اسحاق بن محمد ، حمدان بن حمدان ، شقران سلولی ، محمد بن یزداد رازی ، ابو سعید جعفر بن احمد بن ایوب تاجر سمرقندی ، جعفر بن محمد جرجانی از علمای عامه ، عبید بن محمد نخعی شافعی ، سعد بن جناح کشی ، ابو علی احمد بن علی بن کلثوم سرخسی ، سهل بن زیاد آدمی رازی ، احمد بن علی سلولی ، حارث بن نصیر ازدی ، محمد بن بشیر ، عبدالله بن محمد ، ابراهیم بن علی کوفی ، صدقة بن حماد ، احمد بن منصور ، احمد بن ابراهیم قرشی ، ابوجعفر محمد بن علی بن قاسم بن حمزة قمی ، ابو محمد دمشقی ، ابوالحسن احمد بن محمد خالدی ، احمد بن حسن فارسی ، احمد بن ابراهیم سُنسُنی و غیرهم. ( نوابغ الروات ، بعضی از استادان او اشتباه ضبط شده اند که شاید اغلاط چاپی باشد. همچنین در خاتمه مستدرک نیز بعضی از استادان وی مکرر ذکر شده اند.)

در معجم رجال الحدیث می نویسند : از روایت جعفربن محمد ( قولویه ) که نجاشی ذکر نموده به دست می آید که ابوعَمرو کَشی در طبقه کلینی و امثال او بوده است ، و گفته اند که او هم از جعفر بن محمد قولویه روایت کرده است ، ولی ما در جائی نیافتیم.

شاید روایت کشی از محمد بن قولویه موجب این اشتباه شده باشد.همچنین در (( نوابغ الروات )) احمد بن محمد بن خالد راوی ابو علی محمد بن همام را از استادان کشی دانسته که اگر محمد بن همام متوفی به سال 332 باشد ، بعید به نظر میرسد.از اینکه وی شاگرد خاص عیاشی سمرقندی است و از همعصران ثقة الاسلام کلینی بوده ، و هم نظر به برخی از استادان شناخته شده دیگر وی ، استفاده میشود که او در اواسط نیمه اول سده چهارم بعد از رحلت کلینی چشم از جهان فروبسته است.

شاگردان وی

ازشاگردان کَشی ، جز شیخ اجل هارون بن موسی تلعکبری متوفی به سال 385 به نقل شیخ طوسی در فهرست ، و جعفربن محمد ( قولویه ) به گفته نجاشی در رجال ، و ثقه بزرگوار ابو احمد حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی که محدث نوری در خاتمه مستدرک می گوید ، سراغ نداریم.

رجال کَشی

قبلا باید بگوییم که شناخت ما از این دانشمند نامی از راه (( رجال )) معروف اوست.رجال کشی کتابی بزرگ و نامرتب و پرمطلب و درهم ریخته بوده است.به همین جهت شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی متوفی به سال 460 هجری آنرا تهذیب نمود ، و همین است که هم اکنون در دست ماست و کشی را بدان وسیله میشناسیم.

بحث درباره رجال کَشی بسیار مفصل و معرکه آراست.در اینجا ما به اختصار نکاتی از گفتار اهل فن را می آوریم و مورد بررسی قرار می دهیم.

مولف قاموس الرجال می نویسند : (( اینکه نجاشی گفته است : (( در رجال کَشی اغلاط بسیاری است )) . منظورش اینست که شخص کَشی در نگارش مطالب دچار اشتباهات فراوان شده است ، نه اینکه نسخه رجال وی دارای اغلاط زیاد میباشد.زیرا فیروزآبادی در موارد بسیاری از (( قاموس )) می گوید : (( غَلَطَ الجوهری )) و منظورش این است که جوهری صاحب کتاب (( صحاح اللغه )) دچار اشتباه شده است.ولی ظاهرا نجاشی اشتباهاتی از نسخه نویسان رجال کشی دیده و پنداشته که اشتباهات از مصنف است )) .

سخن مولف بزرگوار قاموس ادعای بدون دلیل ، و مقایسه گفتار نجاشی و فیروزآبادی قیاس مع الفارق است.

دانشمند محترم آقای سید علی خامنه ای در مقاله تحقیقی که تحت عنوان (( چهار کتاب اصلی علم الرجال )) نوشته اند ، می نویسد : (( این اظهار نظر از محقق نام برده جای بسی شگفتی است.چه با قبول این فرض که نسخه اصل کتاب کَشی در دست نیست ، از کجا میتوان فاحش بودن یا نبودن خطاهای آن کتاب را دانست و سنجید و نسبت به امکان یا عدم امکان انتساب آنها به کَشی نظر داد ؟

به عبارت دیگر : سخن از خطاهای کدام کتاب است ؟ کتاب اختیار الرجال ؟ یعنی کتابی که از صافی تحقیق و تنقیح شیخ طوسی خارج شده و بالطبع نجاشی را درباره آن جز نامی نیست ؟ در صورت دوم از کجا مولف قاموس الرجال توانسته فاحش بودن خطاهای آنرا بفهمد و رتبت (( کَشی )) را از ارتکاب آنها برتر بداند )) ؟

به ظن قوی ، نجاشی که معاصر و دوست و همدرس شیخ طوسی بوده ، نسخه اصل رجال کشی را که پر از اغلاط بوده داشته یا دیده ، و چنین نسبتی را به آن داده است. زیرا او در ترجمه کَشی میگوید : (( له کتاب الرجال )) و دیگر توضیح نمی دهد که رجال وی (( اختیار الرجال )) شیخ طوسی است.زیرا اختیار الرجال در حقیقت تالیف شیخ طوسی بوده و شیخ در فهرست آن را جزو تالیفات خود به شمار آورده است.

البته باز این اشکال به مولف محترم قاموس الرجال باقی است که ایشان از کجا دریافته اند که منظور نجاشی ، اشتباهات خود کشی بوده است ؟ حال آنکه صریح عبارت نجاشی (( وفیه اغلاط کثیره )) میرساند که رجال کشی دارای اغلاط فراوان است ، بدون اینکه معلوم شود اغلاط از مصنف یا در نسخه بوده است.

مولف قاموس می افزاید : مامقانی میگوید : (( رجال کشی مشتمل بر رجال خاصه و عامه بوده و شیخ طوسی آنرا تلخیص کرده است )) ولی در مقدمه ( جلد اول قاموس ) دانستید که این سخن  (( قهپائی)) است ، و اوست که دچار این توهم شده ، و حال آنکه رجال کشی هم مانند سایر کتب رجال شیعه امامیه ، اختصاص به رجال شیعه و کسانی دارد که برای شیعه کتاب نوشته اند ، یا روایت کرده اند ، و گفتیم که نخستین رجال جامع بین رجال خاصه و عامه ، رجال شیخ طوسی است.

ما از مجموع مطالعات به این نتیجه رسیده ایم که رجال کشی که نسخه اصل آن در اختیار شیخ طوسی بوده سرشار از مطالب پراکنده و مفصل و نامنظم و دارای اغلاط بسیار بوده که همان نیز باعث شده که دانشمندان چندان به آن ننگرند ، و شیخ طوسی که متوجه این معنی شده آن را پیراسته و گاهی با توضیحی از خود بدین گونه که از زمان او تا کنون باقی مانده ، درآورده است.

به گفته ابن شهر آشوب نام رجال (( معرفة الناقلین عن الائمة الصادقین علیهم السلام )) بوده است ، و شیخ طوسی که آن را تلخیص نموده (( اختیار الرجال )) نامیده است.

ابن شهرآشوب در کتاب دیگرش (( مناقب )) از رجال کَشی به نام (( معرفة الرجال )) یاد کرده است.گویا همین معنی موجب شده که علمای بعدی (( اختیار الرجال )) شیخ طوسی را (( اختیار معرفة الرجال )) بدانند.

نکته دیگری که تذکر آن را ضروری میدانیم این است که مثلا علامه حلی و شهید اول مطالبی از رجال کشی نقل میکنند که با نسخه (( رجال کَشی )) کنونی فرق دارد.این معنی باعث توهم برخی از بزرگان شده و پنداشته اند که نسخه اصل رجال کشی در اختیار آن دو فقیه عالیقدر شیعه بوده است ، و حال آنکه چنین نیست ، و نسخه های رجال کَشی برگزیده شیخ طوسی که مختلف بوده ، باعث این توهم شده است.

کتاب رجال کَشی که همان (( اختیارالرجال )) شیخ طوسی است ، قدیمی ترین منبع رجالی شیعه و دارای مطالب ارزنده منحصر به فرد است.همین معنی موجب شده که نام این دانشمند جلیل با همت عالی شیخ طوسی در کلیه منابع رجالی ما ذکر شود ، به طوری که هیچ منبع رجالی شیعه از رجال کَشی بی نیاز نباشد.

کتابهایی که بر محور رجال کَشی تدوین شده

با اینکه شیخ طوسی کتاب بزرگ کشی را تلخیص نموده و مطالب لازم آن را برگزیده ، و گفتیم که مستقلا به صورت یکی از تالیفات خود آورده است ، مع الوصف بعد از شیخ طوسی دانشمندان دیگری روی آن کار کرده و بر محور آن کتابهایی پدید آورده اند که در اینجا به اختصار اشاره به آنها می کنیم.

1.حل الاشکال فی معرفة الرجال - این کتاب تالیف دانشمند بزرگوار جمال الدین سید احمد بن طاووس حلی متوفی به سال 673 ، که رجال کشی و رجال شیخ و نجاشی و ضعفاء احمد بن حسین غضائری را به طرز خاصی یکجا گرد آورده و بدان نام نامیده است.چون این کتاب بسیار مفصل و نامرتب بوده ، دانشمند فقیه نامی حسن بن داوود حلی ، شاگر ابن طاووس نامبرده آنرا خلاصه و مرتب و منظم نموده و اسامی آنرا برای نخستین بار بر حسب حروف تهجی قرار داده و از مجموع آنها (( رجال )) خود را به وجود آورده است ، چنانکه در شرح حال این دو دانشمند عالیقدر خواهیم گفت.

2.تحریر طاووسی - فقیه و اصولی فرزانه شیخ حسن صاحب (( معالم )) فرزند نابغه فقیه اعظم شیهد ثانی متوفی به سال 1011 ، حل الاشکال سید احمد بن طاووس را تهذیب و تنقیح و تحریر نموده ، و آنرا به نام مولف (( تحریر طاووسی )) نامیده است.رجال کَشی در تحریر طاووسی به سبک سید بن طاووس تحریر شده ، نه به گونه ای که در (( اختیار الرجال )) شیخ طوسی می بینیم.

3.مجمع الرجال - تالیف مولی عنایت الله قهپائی معاصر صاحب معالم و زنده در سال 1016 هجری ، مانند سید احمد بن طاووس رجال کشی را با رجال و فهرست شیخ و رجال نجاشی و الضعفاء غضائری تلفیق کرده و چون پنج کتاب مزبور از لحاظ ترتیب اسامی مرتب نبوده ، وی در ذکر اسامی ، اسم اول و دوم را منظور داشته و نام کتاب را (( مجمع الرجال )) گذارده که اخیرا در شش جلد چاپ و منتشر شده است.

4.به گفته فقیه محدث شیخ یوسف بحرانی ، شیخ داوود بن حسن جزیری بحرانی ( معاصر علامه مجلسی ) رجال کشی منتخب شیخ طوسی را بر حسب حروف تهجی قرار داده است ، همچنین رجال نجاشی را . او ترتیب اسامی رجال را با مراعات حروف اول و دوم و سوم مانند منهج المقال میرزا محمد استرابادی در آورده است.

منبع : کتاب مفاخر اسلام جلد سوم صفحه 68 الی 76 ( تالیف حجت الاسلام و المسلمین علامه علی دوانی (ره) )

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 109 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
فضلیت زیارت ، گوشه ای از احوالات و ... ( حضرت امام ابوالحسن الرضا (علیه السلام)
دوشنبه, 01 مرداد 1397
مؤلف ( حاج شیخ عباس قمی) گويد كه در اينجا چند مطلب است كه شايسته و مناسب است... ادامه مطلب...
شرفیاب شدن دعبل خزایی خدمت امام ابوالحسن الرضا (علیه السلام) و خواندن اشعار در مدح آنحضرت
شنبه, 23 مرداد 1395
 شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» از... ادامه مطلب...
سه روز مهمّ در پيش ‌روي هر انساني ( حدیث از امام رضا (علیه السلام) )
شنبه, 28 بهمن -2
سه روز مهمّ در پيش ‌روي هر انساني از حضرت امام رضا(علیه السلام) منقول... ادامه مطلب...
هفت چيز است كه اگر هفت چيز همراهش نباشد استهزاء حساب مي ‌شود(حدیث از امام رضا علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
اين روايت از حضرت امام رضا (علیه السلام)†منقول است كه فرمود: سَبْعَةُ... ادامه مطلب...
پاسخ به شبهات در خصوص قبول ولایتعهدی مأمون توسط امام علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)
سه شنبه, 12 مرداد 1395
  أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم[1] *  و من هرگز خود را تبرئه نمي‌كنم كه... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
یکشنبه, 04 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...
طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات
چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395
  طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات بدان شبهۀ... ادامه مطلب...
حُزن امام صادق(علیه السلام) برای غیبت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
سه شنبه, 19 فروردین 1399
  حزن امام صادق(علیه السلام) شيخ صدوق در كمال الدين (كمال الدين و تمام... ادامه مطلب...