gototopgototop
ورود به سایتخانه آرشیو احادیث هفته آرشیو احادیث هفته سال 1385

آرشیو احادیث هفته سال 1385

میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

(حدیث هفته)1385/6/16

امام صادق (ع ) فرمود: پايه هاى اجاق اسلام سه چيز است : نماز و زكوة و ولايت ، هيچ يك از اينها جز به همراه دو تاى ديگر درست نباشد (پيداست كه نماز و زكوة بدون ولايت مقبول نباشد). اصول كافى جلد 3 صفحه 30

امام باقر (ع ) فرمود: بناى اسلام روى پنج چيز است ؟ نماز و زكاة و حج و روزه و ولايت .
زراره گويد بحضرت عرضكردم : كداميك از اينها برتر است ؟ فرمود: ولايت برتر است . زيرا ولايت كليد آنهاست و شخص والى دليل و راهنماى آنهاست (ائمه عليهم السلام راهنماى نماز و زكاة و حج و روزه مى باشند و اين اعمال بدون راهنمايى آنها درست نيست ).
عرضكردم : سپس كداميك برترى دارد؟ فرمود: نماز، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده : نماز ستون دين شماست .
عرضكردم : پس از آن كداميك برترى دارد؟ فرمود: زكوة ، زيرا خدا زكوة را همدوش نماز قرار داده و نماز را پيش از زكوة ذكر نموده و رسولخدا صلى الله عليه و آله فرمود: زكوة گناه را ميبرد.
عرضكردم : پس از آن كداميك برترى دارد؟ فرمود: حج ، خداى عزّوجلّ فرمايد: (براى خداست بر مردم زيارت خانه خدا كعبه آنها كه بدان راه توانند يافت و هر كه كيفر ورزد، خدا از جهانيان بى نياز است 97 سوره 3) و رسولخدا صلى الله عليه و آله فرمود: يك حج پذيرفته از بيست نماز نافله بهتر است و هر كه گرد اينخانه طوافى كند كه هفت شوطش را بشمارد (تا كم و زياد نشود) و دو ركعت نمازشرا نيكو گزارد خدا او را بيامرزد، و راجع بروز عرفه و مزدلفه چه مطالبى فرموده است (كه همه مى دانند، مانند ثوابهاى بسيارى كه براى عبادت در اين دو روز بيان فرموده و نيز فضيلت وقوف بعرفات و مشعر را).
عرضكردم : پس از اين كدام است ؟ فرمود: روزه .
عرضكردم : چرا روزه آخر همه اينها قرار گرفت ؟ فرمود: رسولخدا صلى الله عليه و آله فرموده است : روزه سپر آتش ‍ دوزخ است ، سپس فرمود: برترين چيزها آنست كه چون از دستت رفت ، توبه كردن از آن پذيرفته نيست ، جز آنكه بر گردى و عين آن عمل را بجا آوردى ، و نماز و زكوة و حج و ولايت ، جز انجام دادن خود آنها، چيز ديگرى جاى آنها را نمى گيرد، ولى روزه (ماه رمضان ) اگر از تو فوت شود يا تقصيرى در آن روا دارى يا مسافرت كنى ، در ايام غير رمضان بجا ميآوردى و آن گناه را با صدقه دادن و قضا كردن جبران مى كنى . ولى هيچيك از آن چهار، چيز ديگرى جايگزينش ‍ نشود.
سپس فرمود: بالاترين مرتبه امر دين و كليدش و در همه چيز و مايه خرسندى خداى رحمان ، اطاعت امام است ، بعد از شناسايى او، همانا خداى عزّوجلّ مى فرمايد: هر كه پيغمبر را فرمان برد خدا را فرمان برده است و هر كه پشت كند، ما ترا به نگهبانى آنها نفرستاده ايم ، 80 سوره 4) همانا اگر مردى شبها را بعبادت بپا خيزد و روزها را روزه دارد تمام اموالشرا صدقه دهد و در تمام دوران عمرش بحج رود، و امر ولايت ولى خدا را نشناسد تا از او پيروى كند و تمام اعمالش با راهنمايى او باشد، براى او از ثواب خداى جل و عز حقى نيست و او از اهل ايمان نباشد، سپس فرمود: خدا نيكوكاران از ايشان (اهل ولايت يا مستضعفين از مخالفين ) را بفضل رحمت خود داخل بهشت كند. اصول كافى جلد 3 صفحه 30

(حدیث هفته)1385/6/23

عيسى بن سرى گويد: بامام صادق (ع ) عليه السلام عرضكردم : اركان اسلام را به من خبر ده ، آن اركان كه براى هيچكس ‍ كوتاهى در شناسائى آنها روا نيست ، و كسيكه در شناسائى آنها كوتاهى كند، دين خود را تباه ساخته و خدا كردار او را نپذيرد و هر كه آن اركان را بشناسد و بآنها عمل كند: دينش شايسته گشته و كردارش پذيرفته شده و با روشى كه دارد (كه اركان اسلام را مى داند و بآنها عمل ميكند) ندانستن هيچ امر ديگر، براى او تنگى و فشار نياورد؟ فرمود گواهى دادن به يكتايى خدا و اينكه محمد صلى الله عليه و آله فرستاده خداست و اقرار بآنچه او از جانب خدا آورد و اينكه زكوة اموال حق است و ولايتى (3) كه خداى عزّوجلّ بدان امر فرموده است و آن ولايت آل محمد صلى الله عليه و آله است .
عرضكردم : آيا نسبت بامر ولايت دليل مخصوصى براى كسيكه ادعاء آن فضيلت كند ميباشد كه بآن شناخته شود؟ (آيا نسبت بولايت بيان و برهان مخصوصى رسيده است كه متمسك بآن شناخته شود؟) فرمود آرى ، خداى عزّوجلّ فرمايد: (كسانيكه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيغمبر و واليان امر از خودتانرا، 59 سوره 4) و رسولخدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه بميرد و امام و پيشواى خود را نشناسد بمرگ دوران جاهليت مرده است . و امام و پيشواى مردم پيغمبر صلى الله عليه و آله بود و على عليه السلام و ديگران گفتند: معاويه امام بوده است ، سپس حسن عليه السلام بود و بعد از او حسين عليه السلام و ديگران گفتند. يزيد بن معاوية (و حسين بن على ) ولى برابر نباشند، برابر نباشند (پر واضح است كه معاويه در برابر على عليه السلام و يزيد در برابر حسين عليه السلام قابليت امامت ندارند) سپس سكوت نمود و باز فرمود: برايت زيادتر بگويم ؟ حكم اعور عرضكرد: آرى قربانت گردم ، فرمود: سپس على بن الحسين امام بود و بعد از او ابوجعفر محمد بن على ، و شيعيان پيش از ابوجعفر مناسك حج و حلال و حرام خود را نمى دانستند، چون ابوجعفر آمد، در علم را گشود و مناسك حج و حلال و حرام مردم را بيان فرمود، تا آنجا كه مردمى كه شيعه بآنها محتاج بودند (در امر مناسك و حلال و حرام ) خود محتاج شيعه گشتند، و امر امامت اينگونه ميباشد، زمين بى امام باقى نماند و هر كه بميرد و امامش را نشناسد، بمرگ جاهليت مرده است ، و زمانى كه از همه بيشتر احتياج دارى بروشى كه دارى (عقيده تشيع ) زمانى است كه نفست باينجا برسدبا دست اشاره بگردنش فرمود و دنيا از تو بريده شود، خواهى گفت : عقيده خوبى داشتم (يعنى هنگام جانداران عظمت و فضيلت ولايت خويش را مى فهمى ). اصول كافى جلد 3 صفحه  32

(حدیث هفته)1385/6/30

امام باقر (ع ) فرمود: بناى اسلام روى پنج پايه است : نماز و زكوة و روزه و حج و ولايت و چنانچه براى ولايت در روز غدير فرياد زده شد، براى چيز ديگرى فرياد زده نشد. اصول كافى جلد 3 صفحه 33

عيسى بن سرى گويد: بامام صادق (ع ) عرضكردم : پايه هايى كه اسلام بر آن نهاده شده بمن بفرما كه چون بآنها چنگ زنم ، كردارم بى عيب و پاك باشد و چيزهاى ديگرى را كه نمى دانم زيانم نرساند، فرمود: گواهى دادن بيگانگى خدا و اينكه حقى بعنوان زكوة در اموالست و ولايتى كه خداى عزّوجلّ بآن امر فرموده و آن ولايت آل محمد صلى الله عليه و آله است ، زيرا رسولخدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه بميرد و امامش را نشناسد. بمرگ جاهليت مرده است .
خداى عزّوجلّ فرمايد (اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيغمبر و واليان امر از خودتانرا) والى امر على (ع ) بود و پس از او حسن ، و پس از او حسين ، و پس از او على بن الحسين و پس از او محمد بن على ، سپس امر امامت همينگونه باشد (بپسر امام سابق رسد) همانا زمين را شايسته نيست كه بدون امام باشد (زمين بى امام اصلاح نشود) و هر كه بميرد و امامش را نشناسد بمرگ جاهليت مرده است و زمانيكه يكى از شما از همه بيشتر بمعرفت امام احتياج دارد، زمانى است كه نفسش باينجا برسد با دست اشاره بسينه اش فرمودآنگاه خواهد گفت : عقيده خوبى داشتم . اصول كافى جلد 3 صفحه 34

 حدیث هفته) 6/7/1385)

ابى جارود گويد: بامام باقر (ع ) عرضكردم : يا ابن رسول الله ! آيا شما دوستى و دلباختگى و پيروى مرا نسبت بخود مى دانيد؟ فرمود: آرى ، عرضكردم : من از شما پرسشى دارم كه مى خواهم به من پاسخ فرمايى ، زيرا چشمم نابيناست و كمتر راه مى روم و نمى توانم هميشه بزيارت شما آيم ، فرمود: حاجتت را بپرس ، عرضكردم : دينى كه شما و خاندانتان خدا را با آن عبادت مى كند، بمن بفرماييد تا من هم خداى عزّوجلّ را با آن ديندارى كنم . فرمود: اگر پيشگفتار را كوتاه آوردى ، ولى پرسشى بزرگ نمودى بخدا دين خود و دين پدرانم را كه خداى عزّوجلّ را با آن ديندارى مى كنم ، بتو مى گويم . آن دين شهادت بوحدانيت خدا و رسالت محمد صلى الله عليه و آله و اقرار بآنچه او از جانب خدا آورده و ولايت ولى ما (خانواده ) و بيزارى از دشمن ما و گردن نهادن بفرمان ما و انتظار قائم ما و كوشش (در امر واجب و حلال ) و پرهيزگارى (از محرمات ) است . اصول كافى جلد 3 صفحه 34


على بن ابى حمزه گويد: شنيدم ابوبصير از امام صادق عليه السلام پرسيد و عرضكرد: قربانت گردم ، بمن خبر ده دينى را كه خداى عزّوجلّ بر بندگان واجب ساخته و بندگان را نادانى آن روا نباشد و جز آن از ايشان پذيرفته نيست كدامست ؟ فرمود: دوباره بگو، او دوباره گفت ، حضرت فرمود: گواهى دادن باينكه شايسته پرستشى جز خدا نيست و محمد صلى الله عليه و آله رسولخداست و گزاردن نماز و دادن زكوة و حج خانه كعبه براى هر كه بدان راه تواند يافت و روزه ماه رمضان ، سپس اندكى سكوت نمود و باز فرمود: و ولايت دوبار آنگاه فرمود: اينست آنچه را خدا بر بندگان واجب ساخته و پروردگار در روز قيامت از بندگانش نخواهد پرسيد كه چرا از آنچه بر شما واجب ساختم زيادتر انجام نداديد، ولى هر كه زياد كند، خدا هم پاداش او را زياد كند. همانا رسولخدا صلى الله عليه و آله سنتهايى نيكو و آراسته وضع فرمود كه مردم را سزاوار است بآنها عمل كنند. اصول كافى جلد3 صفحه 35

 حدیث هفته) 13/7/1385)

سليمان بن خالد گويد: امام باقر عليه السلام فرمود: نمى خواهى كه اصل و فرع و بالاترين كنگره اسلام را بتو خبر دهم ؟ عرضكردم : چرا قربانت گردم ، فرمود: اما اصلش نماز است و فرعش زكوة و بالاترين كنگره اش جهاد، سپس فرمود: اگر دلت مى خواهد درهاى خير را بتو خبر مى دهم ؟ عرضكردم : آرى قربانت ، فرمود: روزه سپر آتش دوزخ است و صدقه گناه را ميزدايد و شب زنده دارى مرد بذكر خدا، سپس اين آيه را قرائت فرمود: (پهلوهايشان از بستر خواب دورى گزيند، 16 سوره 32). اصول كافى جلد 3 صفحه 38

امام صادق (ع ) ميفرمود: بوسيله اسلام خون شخص محفوظ شود و امانت ادا شود و زناشوئى حلال گردد، ولى ثواب در برابر ايمان است . اصول كافى جلد 3 صفحه 38

شرح :

چنانچه در روايات بعد توضيح داده مى شود، اسلام بمعنى اقرار بشهادتين است بوسيله زبان ، و ايمان عقيده قبلى و رفتار عملى است طبق موازين و مقررات اين دين شريف . پس كافريكه با مسلمين مى جنگد، بمحض ‍ اينكه شهادتين بزبان جارى كند، از لحاظ ظاهر يك از افراد مسلمين محسوب مى شود و مسلمانرا روا نيست بروى او شمشير بكشد، و چون امانتى نزد مسلمان سپارد، لازم است باو رد كند يا اگر كسى نزد او امانتى سپارد، لازمست بصاحبش رد كند، زيرا راستگويى و رد امانت از مشخصات بارز مسلمان است . و نيز مى تواند با زنى مسلمان ازدواج نمايد. اما ثواب و پاداشى كه خدا در آخرت ميدهد مربوط بايمان و عقيده قلبى و امتثال مقررات شرعى است .

 حدیث هفته) 20/7/1385)

جميل بن دراج گويد: از امام صادق (ع ) اين قول خداى عزّوجلّ را پرسيدم : (اعراب گفتند ما ايمان آورديم . بگو ايمان نياورديد، بلكه بگوييد اسلام آورديم ، تا هنوز ايمان در دلهايتان نفوذ نكرده است ، 14 سوره 49) فرمود: مگر نمى بينى كه ايمان غير از اسلام است . اصول كافى جلد 3 صفحه 39

سفيان بن سمط گويد: مردى از امام صادق (ع ) پرسيد: ميان اسلام و ايمان چه فرقست ؟ حضرت جوابش را نفرمود، سپس سؤ ال كرد، باز جوابش نفرمود، آنگاه روز در ميان راه بيكديگر برخوردند و كوچ كردن آنمرد نزديك شده بود، امام صادق (ع ) باو فرمود: گويا كوچ كردنت نزديك شده است ، عرضكرد: آرى فرمود: در خانه مرا ديدار كن . آن مرد بديدارش رفت و از آنحضرت فرق ميان اسلام و ايمان را پرسيد.
حضرت فرمود: اسلام همين صورت ظاهرى است كه مردم دارند، يعنى شهادت دادن باينكه شايسته پرستش جز خداى يگانه بى شريك نيست و اينكه محمد و بنده رسول اوست و گزاردن نماز و دادن زكوة و حج خانه كعبه و روزه ماه رمضان . اينست اسلام .
اما ايمان معرفت اين امر (ولايت ) است با اين (صورت ظاهريكه بيان شد) پس اگر كسى بآنها اقرار كند و باين امر (ولايت ) عارف نباشد، مسلمان است و گمراه . اصول كافى جلد 3 صفحه 39

 حدیث هفته) 27/7/1385)

سماعه گويد: بامام صادق (ع ) عرضكردم : بمن خبرده آيا اسلام و ايمان دو چيز مختلفند؟ فرمود: ايمان شريك اسلام مى شود، ولى اسلام شريك ايمان نيست ، عرضكردم : آندو را برايم وصف كن فرمود: اسلام شهادت بيگانگى خدا و تصديق رسولخدا (ص ) است كه بسبب آن خونها از ريختن محفوظ ماند و زناشوئى و ميراث بر آن اجر گردد و جماعت مردم طبق ظاهرش رفتار كنند.
ولى ايمان هدايت است و آنچه در دلها از صف اسلام پا بر جا مى شود و عمل بآن هويدا ميگردد پس ايمان يكدرجه از اسلام بالاتر است . ايمان در ظاهر شريك اسلام است ، ولى اسلام در باطن شريك ايمان نيست ، اگر چه هر دو در گفتار و وصف گردآيند (يعنى اگر چه گفتن شهادتين و تصديق بتوحيد و رسالت از شرايط هر دو ميباشد). اصول كافى جلد 3 صفحه 40

ابى الصباح كنانى گويد: بامام صادق (ع ) عرضكردم : از ايمان و اسلام كداميك برتر است ؟ زيرا مرديكه نزد ما هستند، ميگويد: اسلام برتر از ايمانست .
فرمود: ايمان برتر از اسلامست . عرضكردم : اين مطلب را بمن خوب بفهمانيد.
فرمود: چه مى گوئى درباره كسيكه عمدا در مسجدالحرام حدثى صادر كند؟ (مثل آنكه بول كند) عرضكردم : او را بشدت ميزنند.
فرمود: درست گفتى . چه ميگوئى درباره كسيكه در خانه كعبه عمدا حدثى صادر كند؟ عرضكردم بايد كشته شود.
فرمود: درست گفتى ، نمى بينى كه خانه كعبه فضيلتش از مسجد بيشتر است ، و كعبه با مسجد شريكست ، ولى مسجد با كعبه شريك نيست ؟ (زيرا كيفر توهين بكعبه در مسجد نيست ) همچنين ايمان با اسلام شريكست ، ولى اسلام شريك ايمان نيست . اصول كافى جلد3 صفحه 41

 حدیث هفته) 4/8/1385)

سماعة بن مهران گويد: از امام سؤ ال كردم : آيا ميان اسلام و ايمان فرقى است ؟ فرمود: مثلش را برايت بزنم ؟ عرضكردم : بيان فرمائيد.
فرمود: مثل ايمان و اسلام مثل كعبة الحرام است با حرم مكه ، گاهى انسان در حرم است و در كعبه نيست ، ولى در كعبه نميباشد، جز اينكه در حرم باشد، همچنين گاهى انسان مسلمان است و مؤ من نيست ولى مؤ من نباشد، جز آنكه مسلمان باشد.
عرضكردم : چيزى هست كه انسان را از ايمان خارج كند؟ فرمود: آرى ، عرضكردم : او را (كه از ايمان خارج كرد) بكجا ميبرد؟ فرمود: بسوى اسلام يا كفر. و فرمود: اگر مردى وارد كعبه شود و ناگاه بولش بريزد، از كعبه بيرون رود، ولى از حرم بيرون نرود و جامه اش را بشويد و تطهير كند، آنگاه دخولش در كعبه مانعى ندارد، ولى اگر مردى داخل كفته شود و از روى عناد و ستيزه در آنجا بول كند، از كعبه و حرم اخراج شده ، گردنش زده شود. اصول كافى جلد 3 صفحه 45

سلام جعفى گويد: از امام صادق (ع ) درباره ايمان پرسيدم ، فرمود: ايمان اينستكه : خدا اطاعت شود و نافرمانى نشود. اصول كافى جلد 3 صفحه 55

 حدیث هفته) 11/8/1385)

ابن هارون گويد: امام صادق (ع ) درباره اين آيه : (همانا گوش و چشم و دل ، همه اينها مورد بازخواست قرار گيرند) فرمود: گوش را از آنچه شنيده مورد بازخواست قرار ميدهند، و چشم را از آنچه نگريسته و دل را از آنچه بآن بسته . اصول كافى جلد 3 صفحه 62

يكى از اصحاب گويد: به امام صادق (ع ) عرضكرد: اسلام چيست ؟ فرمود: دين خدا نامش اسلامست و آن دين خدائى بوده پيش از آنكه شما پديد شويد، هر جا كه بوده ايد و پس از پديد آمدنتان (زمانيكه شما در عالم اءرواح و عالم ذر و اءصلاب پدران خود بوده ايد، دين پسنديده نزد خدا اسلام بوده و پس از اين هم همانست و تغييرى در آن راه نيابد) پس هر كه بدين خدا اقرار كند، مسلم است ، و كسيكه بامر خداى عزوجل عمل كند مؤ من است . اصول كافى جلد 3 صفحه 63

جميل بن دراج گويد: از امام صادق (ع ) ايمان را پرسيدم ، فرمود: شهادت به يگانگى خدا و رسالت محمد است . عرضكردم : آيا شهادت عمل نيست ؟ فرمود: چرا، عرضكردم : پس عمل هم جزء ايمانست ؟ فرمود: ايمان براى مؤ من جز با عمل ثابت نماند و عمل جزئى از ايمانست . اصول كافى جلد 3 صفحه 64

 حدیث هفته) 18/8/1385)

ابوذر گوید پیغمبر (ص) بمن وصیت کرد: همیشه به زیر دست بنگرم نه بالادست مستمندان را دوست دارم و با آنها نزدیک شوم حق بگویم گرچه تلخ باشد صله رحم کنم هرچند آنها رو گردانند در کار خدا از ملامت کسی نترسم و زیاد بگویم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم که این ذکر از گنجهای بهشت است.  کتاب نصیح صفحه 262 حدیث 7

پیغمبر (ص) از جمله سفارشهایی که به علی (ع) کرده : ای علی هفت صفت در هرکه باشد حقیقت ایمان را به کمال رسانده و درهای بهشت همه برویش گشوده است شاداب وضو گرفتن  نیکو نماز خواندن زکات مال پرداختن خشم را فرو خوردن زبان را حبس کردن از گناه استغفار کردن و خیر خواهی نسبت به خاندان پیغمبر (ص). کتاب نصایح صفحه 262 حدیث 8

مولا علی (ع) : مشکل ترین کارها چهار تا است : عفو در هنگام غضب بخشش در مال اندک عفت در خلوت و حقگویی در برابر کسی که به او امید داری یا از او میترسی. کتاب نصایح صفحه 184 حدیث 98

مولا علی (ع) : چهار چیز را جز چهار کس قدر نشناسند : جوانی را غیر از پیر آسایش را بجز گرفتار سلامت را جز مریض و زندگی را غیر از مرده قدر ندانند. کتاب نصایح صفحه 184 حدیث 103

 حدیث هفته) 25/8/1385)

امام صادق (ع) : کمال مومن به سه چیز است : 1. بصیرت 2. صبر در حوادث 3. اندازه گیری زندگی

امام صادق (ع) : عمل سه کس را خدا بالا نبرد: بنده گریخته زنی که شوهر از او خشمگین است و متکبری که جامه خود را بلند گیرد ( که این خود از مختصات متکبران بوده )

امام صادق (ع) : سه چیز در هر دوران کمیاب است: برادری در راه خدا زن شایسته که در امور دینی با شوهر همکاری کند و فرزند رشید ( که موافق میل پدر باشد ) هر که یکی از این سه نعمت را یافت خیر دنیا و بخت بلند یافته.

امام صادق (ع) : هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم : چشمی که به حرام نگاه نکرده یا در طاعت نخوابیده یا در دل شب از ترس خدا گریسته.

امام صادق (ع) : سه صفت است در هر کس نباشد هرگز امید خیری به او نیست ترس از خدا در خلوت برگشت از گناه در پیروی و شرمساری از عیب.

امام صادق (ع) : هرکه سه بار از تو خشمگین شد و حرف زشتی نزد با او طرح دوستی افکن. کتاب نصایح صفحه 146

 حدیث هفته) 2/9/1385)

حضرت علی (ع): خداوند شش گروه را برای شش صفت عذاب میکند:

1. عرب را برای تعصب

2.خانها و بزرگان دیگر روستا را برای تکبر

3.زمامداران را به جهت ظلم

4. فقیهان را به علت حسادت

5. بازرگانان را به سبب خیانت

6. روستائیان را به واسطه جهل ( کتاب نصایح صفحه 249 )

مولا علی (ع) : کسی که دارای شش صفت باشد رفاقت با او خیری ندارد: دروغ- تکذیب سخن دیگران- خیانت در امانت - تهمت به امین - ناسپاسی و منت گذاری (نصایح حدیث 40 صفحه251)

امیر مومنان حضرت علی (ع) : کمال مرد به شش چیز است: دو عضو کوچکش - و دو چیز بزرگش و دو چیز در سایر متعلقاتش - اما دو عضو کوچکش دل است و زبان در جنگ دل به کار آید و در گفتار زبان. اما دو چیز بزرگش عقل است و ایمان و دو چیز دیگرش مال است  و جمال    کتاب نصایح حدیث 37 صفحه 250

 حدیث هفته) 9/9/1385)

امام رضا (ع) : خدا رحمت کند کسی را که این امر ولایت ما را زنده میسازد پرسیده شد امر شما چگونه زنده میشود فرمود علوم و معارف و احادیث ما را فرا گرفته و به دیگران بیاموزد زیرا مردم اگر با زیبایی های سخنان ما آشنا گردند از ما پیروی خواهند نمود.    بحارالانوار جلد 2 صفحه 30

امام رضا (ع) : بدانید که تسلیم اوامر الهی بودن در راس طاعت و بندگی حق تعالی قرار دارد خواه انسان فلسفه و دلیل امر و دستور حق تعالی را بفهمد و به عمقش پی ببرد و خواه از آن چیزی نفهمد.    بحارالنوار جلد 17 صفحه 209

امام رضا (ع) : هرکس دوستی در راه رضای خدا برای خود بدست آورد همانا قصری در بهشت برای خود تهیه کرده است.    امالی مفید صفحه 360

امام رضا (ع) : هرگاه مردم گناهان تازه ای را که سابقه نداشته و مرتکب آن نمی شده اند انجام دهند خداوند هم بلاهای نو به نو و جدیدی را که سابقه نداشته برای ایشان ایجاد میکند.   اصول کافی جلد 3 صفحه 250  

 حدیث هفته) 16/9/1385)

مولا علی (ع) : به فرزندش امام حسن (ع) :فرمود : میخواهی چهار عمل به تو بیاموزم که از دکتر بی نیاز شوی؟ عرض کرد: آری .مولا علی فرمودند:1جز با گرسنگی سر سفره نشین (یعنی تا گرسنه نشدی بر سر سفره غذا حاضر نشو)2.جز با میل بر نخیز (یعنی وقتی که هنوز به خوردن غذا میل داری از سر سفره غذا بلند شو)3.غذا را خوب بجو4. پیش از خواب غذای حاجت کن (یعنی به توالت برو) .  با رعایت این چهار دستور احتیاجی به طبیب پیدا نخواهی کرد. 

 کتاب نصایح صفحه 185 حدیث107

امام صادق (ع) : هرکه را چهار توفیق دهند از چهار چیز محروم نکنند : 1.هرکه حال دعا یابد از اجابت نا امید نشود.2.هرکه توفیق استغفار پیدا کند از توبه بی بهره نماند.3.هرکه سعادت شکر به دست آرد از زیادی نعمت بی نصیب نگردد.4.هرکه روح صابر دارد از اجر و ثواب محروم نشود.

منبع : کتاب نصایح صفحه 189 حدیث 122

امام صادق (ع) : بهشتیان چهار نشانه دارند: 1. چهره گشاده 2. زبان نرم 3. دل مهربان.4. دست باز(یعنی سخاوتمند) منبع : کتاب نصایح صفحه 190 حدیث 126

امام صادق (ع) : شیعیان ما به هر مصیبتی دچار شوند به چهار بدبختی گرفتار نشوند: از زنا متولد نگردند. دست گدائی پیش مردم دراز نکنند. مورد لواط واقع نشوند. و سبزه کبود رنگ در آنها دیده نشود. منبع : کتاب نصایح صفحه 191 حدیث 132

امام صادق (ع) : شیطان به لشکریانش گفت : اگر در سه کار بر آدمی زاد مسلط شوید دیگر باکی ندارم و هر عملی بکند قبول درگاه خدا نیست :1.بزرگ شمردن کار خیر2.فراموشی گناه3.خود پسندی    منبع : کتاب نصایح صفحه 140 حدیث 256   

 حدیث هفته) 23/9/1385)

مولا علی (ع) : شخصی خدمت علی (ع) عرض کرد چهار مسئله دارم فرمود : بپرس اگرچه چهل مساله باشد.گفت : واجب چیست و واجب تر کدام است؟ نزدیک چیست و نزدیک تر کدام است؟ شگفت چیست و شگفت تر کدام است؟ مشکل چیست و مشکل تر کدام است؟ مولا علی (ع) فرمودند: واجب اطاعت خداست و واجب تر ترک گناه است ( چون با آلودگی به گناه عبادت مورد قبول نیست) نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ عجیب دنیاست و عجیب تر علاقه به آن مشکل قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن.   منبع : کتاب نصایح صفحه 185 حدیث 108

حضرت علی (ع) : تورات و انجیل و زبور و قرآن را خواندم و از هر یک کلمه ای انتخاب کردم: از تورات : (( هرکه سکوت اختیار کند نجات یابد )) از انجیل : (( هرکه قناعت کند سیر شود )) از زبور : (( هرکه تمایلات را رها کند از آفتها سالم ماند )) و از قرآن : (( هرکه به خدا توکل نماید خدای برای او کافی است.))   منبع : کتاب نصایح صفحه 187 حدیث 115

امام صادق (ع) : ای (( سماعه )) مومن از چهار بلا آسوده نشود : همسایه موذی . شیطان گمراه کننده . منافق عیبجو . و مومن حسود . ای سماعه این بلای آخر (مومن حسود) از همه بدتر است سماعه پرسید : چگونه بلای آخر از همه سختر است؟ فرمودند : چون سخنی که درباره او گوید مردم می پذیرد.  منبع : کتاب نصایح صفحه 191 حدیث 137

امام صادق (ع) : راجع به خوردن تره از حضرت صادق (ع) سوال شد : فرمودند : بخور که چهار خاصیت دارد : بوی دهان را بر طرف کند . باد را از بین ببرد . بواسیر را رفع کند . و هرکه مرتب بخورد دچار خوره نشود.   منبع : کتاب نصایح صفحه 193 حدیث 148

امام صادق (ع) : دعا در چهار مورد مستجاب است : 1. در نماز وتر ( آخرین رکعت نماز شب )   2. بعد از نماز فجر 3. بعد از نماز ظهر 4. و پس از مغرب و در روایتی است که بعد از نماز مغرب سر به سجده نهد و دعا کند تا مستجاب شود.   منبع : کتاب نصایح صفحه  196 و 197   حدیث 162

مولا علی (ع) : پسر جان چهار چیز و چهار چیز دیگر را از من به خاطر بسپار. عرض کرد آنها چیست؟ فرمودند : بالاترین ثروت عقل است بزرگترین فقر حماقت است و شدیدترین وحشت خودپسندی و بهترین حسب و نسب ها خوش اخلاقی عرض کرد : پدر جان این چهار تا چهارتای دیگر چیست؟ فرمودند : از رفاقت احمق بپرهیز که میخواهد سود برساند زیان وارد کند از دوستی دروغگو بر حذر باش که دور را نزدیک و نزدیک را دور نماید از رفاقت بخیل دوری کن که در سخت ترین مواقع حاجت تر رها کند از دوستی بی دین اجتناب کن که ترا در اثر نفاق بفروشد.    منبع : کتاب نصایح صفحه 185 حدیث 106

حدیث هفته) 30/9/1385)

رسول اکرم (ص) : منافق ( دو رو ) سه نشانه دارد : زبان و دلش از هم جداست گفتارش با کردارش مخالف است نهان و عیانش با هم فرق دارد حسود نیزسه علامت دارد : پشت سر بد گوید. پیش رو چاپلوسی کند در وقت مصیبت شماتت نماید. نصایح صفحه 116 حدیث 99

امام صادق (ع) : هیچ چیز برای قلب مومن ضررش از پرخوری بیشتر نیست زیرا پرخوری دو چیز را به دنبال دارد یکی اینکه قلب را سخت و قسی میکند و دیگر آنکه شهوت انسان را تحریک میکند.   مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 80

رسول اکرم (ص) : خدا لعنت کند مردی را که قیافه اش را مانند زنان آرایش دهد و همچو ایشان لباس بپوشد و خدا لعنت کند زنی را که مانند مردها لباس پوشد و شبیه ایشان شود.  میزان الحکمه جلد 5 صفحه 18

امام حسن عسگری (ع) : هرکس در مجلسی بدون اینکه جای مخصوصی را برای نشستن خود تعیین کند بنشیند و بالای مجلس را برای نشستن اختیار نکند تا وقتی که در آن مجلس حضور دارد خدا و ملائکه بر او درود می فرستند.    بحارالانوار جلد 75 صفحه 466

رسول خدا (ص) : زمانی بر امت و پیروان من بیاید که چیزی به نام (( بنگ )) که نوعی مواد مخدر است ( مثل سیگار تریاک و.... ) مصرف میکنند پس من از ایشان روی گردان و بیزارم و ایشان هم از من روگردان و بیزارند.    مستدرک الوسائل جلد3 صفحه 75

رسول خدا (ص) : بر طایفه یهود و نصاری سلام بکنید و لی به کسی که بنگ مصرف میکندسلام نکنید.    مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 145

رسول خدا (ص) : هرکس گناه مصرف بنگ را ناچیز و کوچک شمارد همانا کافر به خدا گشته است.    میزان الحکمه جلد 3 صفحه 12

رسول اکرم (ص) : چون خدا بر جمعی غضب کند و عذابی بر آنها نفرستد اجناسشان گران عمرشان کوتاه   تجارتشان بی سود  و میوه هایشان نامرغوب گردد باران بر آنها نبارد   نهرها خشک شود  و اشرار بر آنان تسلط یابند.     نصایح صفحه 263 حدیث 12

 حدیث هفته) 7/10/1385)

امام علی (ع) : اگر پنج جهت نبود مردم همه صالح و شایسته بودند : قناعت به نادانی حرص دنیا بخل از زیادیها تظاهر و ریا و خودپسندی در رای و عقیده.

نصایح صفحه 223

امام علی (ع) : من دوستی بهتر از حفظ زبان لباسی زیباتر از تقوا مالی ارزنده تر از قناعت احسانی برتر از رحم و مهربانی و غذایی گواراتر از صبر نیافتم.

 نصایح صفحه 223

امام علی (ع) : پنج نصیحت از من فرا گیرید که اگر در طلب آنها با شتر دور دنیا بگردید شتر از پا در آید و شما به مقصد نرسید : 1.هیچ کس به غیر خدا امید نبندد.2.و از غیر گناه نترسد.3.هیچ جاهل از سوال شرم نکند.4.هیچ عالم در جواب مسئله ای که نمیداند از گفتن (( الله اعلم ))یعنی خدا داناتر است خجالت نکشد.5.صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به تن آن که صبر ندارد ایمان ندارد. نصایح صفحه 223 الی 224

 حدیث هفته) 14/10/1385)

امام صادق (ع) : پنج چیز تخلف پذیر نیست : بخیل آسایش ندارد حسود لذت ندارد زود رنج وفا ندارد دروغگو جوانمردی ندارد و کم خرد بزرگی نخواهد داشت. نصایح صفحه 225

امام صادق (ع) : آنچه از همه کمتر در بین مردم قسمت شده پنج چیز است : یقین قناعت صبر شکر و عقل که همه آنها را در بر دارد.  نصایح صفحه 226 الی 227

حضرت سجاد (ع) : نشانه کامل بودن دین پنج چیز است : سخن بیهوده نگفتن ( در بحث ) کمتر جدل کردن بردباری شکیبایی و خوی خوش.  نصایح صفحه 227

حضرت رضا (ع) : خروس سفید پنج صفت از صفات پیغمبران دارد : وقت شناسی غیرت سخاوت که غذای خود را به مرغان میدهد شجاعت و آمیزش زیاد که سبب بقای نسل و در انسان جلوگیر از شهوترانی حرام است.  نصایح صفحه 231

حضرت صادق (ع) فرمودند : پیغمبر (ص) برای نه چیز زکات قرار داد و از چیزهای دیگر صرف نظر کرد : گندم جو خرما کشمش طلا نقره گاو گوسفند و شتر.  نصایح صفحه 294

مولا علی (ع) : گریه سودمند سه گونه است : گریه از ترس خدا و از شرم گناه و از بیم جدایی از خدا. نخستین : کفاره گناهان است . و دومین : پاکی از عیوب و سومین : پیوند با خدا و با خشنودی او نتیجه کفاره گناه رهائی از کیفر است و فائده پاکی از عیوب نعمت دائم و درجه عالی و ثمره پیوند با خدا و خشنودی او دیدار مراحم و الطافی علاوه بر آن است.  نصایح صفحه 295

پیغمبر (ص) : پنج چیز از مصیبتهای دنیاست : مرگ رفیق تلف شدن مال شماتت دشمن کار نکردن و زن بد.  نصایح صفحه 222

حضرت محمد (ص) : چون صدقه از دست صاحبش بیرون رود پنج کلمه گوید : من فانی بودم جاویدم کردی کوچک بودم بزرگم کردی دشمن تو بودم دوستم کردی تو مرا حفظ میکردی اینک من تا قیامت نگهبان تو هستم. نصایح صفحه 238

حضرت محمد (ص) : به علی (ع) فرماید : چهار چیز پشت را میشکند : پیشوای گنهکاری که مورد اطاعت مردم باشد زنی که شوهرش در حفظ وی بکوشد و او به شوهر خیانت کند فقری که راه علاج نداشته باشد و همسایه بدی در خانه دائمی.  نصایح صفحه 174

حدیث هفته) 21/10/1385)

امام علی (ع) : مومن کسی است که : کسبش حلال اخلاقش خوب و قلبش سالم باشد زیادی مال را بخشش کند و زیادی سخن را نگه دارد مردم از شرش در امان باشند و خود درباره دیگران انصاف دهد.  نصایح صفحه 271 

امام علی (ع) : همراه میخواهی : خدا . دنیا خواهی : درس عبرت . رفیق میخواهی : نویسندگان عمل کسب خواهی : عبادت . مونس خواهی : قرآن . موعظه میخواهی : مرگ . اگر مرگ کفایتت نکرد آتش کفایت میکند.  نصایح صفحه 271

پیغمبر (ص) : تا پنج صفت در کسی نباشد ایمانش کامل نگردد : توکل به خدا تسلیم در برابر او صبر بر بلا رضای به قضا و مهربانی با مردم.  نصایح صفحه 222

پیغمبر (ص) : پنج چیز از مصیبتهای آخرت است : از دست رفتن نماز مرگ عالم نا امید کردن سائل نافرمانی پدر و مادر و ندادن زکات.   نصایح صفحه 222

پیغمبر (ص) : هرکه برای خودفروشی علم آموزد جاهل از دنیا رود هرکه برای گفتن بیاموزد نه عمل منافق بمیرد هرکه برای بحث و جدل یاد بگیرد فاسق جان دهد آن که برای زیاد کردن مال درس بخواند بی دین قبض روح شود و کسی که برای عمل فرا گیرد عارف ( و خداشناس ) بمیرد. نصایح صفحه 222

پیغمبر (ص) : جمع آوری مال پنج عیب دارد : رنج تحصیل غفلت از یاد خدا هنگام رسیدگی به آن ترس از دزد و غیره اتهام بخل جدایی از مردان صالح و شایسته. خرج و مصرف مال نیز پنج نتیجه دارد : آسایش جان  فراغت خاطر برای یاد خدا ایمنی از شر دزد و غیره شناخته شدن به وجود و کرم و رفاقت مردان صالح.   نصایح صفحه 222

پیغمبر (ص) : قبر پنج ندا دارد : 1.من خانه تنهاییم انیسی با خود آورید.2.من مرکز مارهایم تریاقی بیاورید.3.من منزلی تاریکم چراغی تهیه کنید.4.من خانه خاکیم فرشی همراه آورید.5.و من سرای فقرم گنجی بفرستید.  نصایح صفحه 222

پیغمبر (ص) : کودکان را برای پنج چیز دوست دارم : زیاد میگریند در خاک می غلطند ( لابد به مناسبت عدم تکبر است ) در کشمکشها کینه به دل نمیگیرند برای فردا ذخیره نمیکنند و میسازند و خراب میکنند ( یعنی محبت به اندوخته خویش ندارند ) . نصایح صفحه 220

پیغمبر (ص) : در سفارشهایی که به علی (ع) کرده میفرماید : ای علی ! پنج چیز دل را می میراند : زیاد خوردن . زیاد خوابیدن . زیاد خندیدن . غصه فراوان . و حرام خوردن که ایمان را دور میکند. نصایح صفحه 219

پیغمبر (ص) : خدا کسی را که جرعه ای شراب نوشد به پنج بلا گرفتار کند : سختی دل . بیزاری جبرئیل . و میکائیل . و اسرافیل . و همه فرشتگان . بیزاری پیمبران بیزاری خدا و آتش دوزخ. نصایح صفحه 219

پیغمبر (ص) : با هرعالمی که شما را از پنج ورطه به پنج مرحله برد همنشینی کنید : از شک به یقین از ریا به اخلاص از دنیا پرستی به زهد از کبر به تواضع و از دشمنی به دوستی.نصایح صفحه217

 حدیث هفته) 28/10/1385)

از سفارشات مولا علی (ع) به کمیل : ای کمیل تنگدستی خود را به مردم ابراز مکن و با عزت و آبرومندی جهت نیل به ثواب الهی بر فقر و درویشی خود صبر کن. نصایح صفحه 393

از سفارشات مولا علی (ع) به کمیل : ای کمیل مومن آینه مومن است زیرا در او می نگرد و دقت میکند و کمبودش را برطرف و وضعش را نیکو میسازد. نصایح صفحه 393 الی 394

از سفارشات مولا علی (ع) به کمیل : ای کمیل گناهان تو بیش از نیکیهای توست و غفلت تو بیش از ذکر و یادآوری تو و نعمتهای الهی بر تو بیش از عمل توست. نصایح صفحه 395

حضرت صادق (ع) : هرکس اول درباره چهل نفر از برادرانش دعا کند و بعد برای خود خداوند دعای او را در حق خود و برادرانش همه مستجاب فرماید.  نصایح صفحه 381

امام علی (ع) : مومن کسی است که کسبش حلال اخلاقش خوب و قلبش سالم باشد زیادی مال را بخشش کند و زیادی سخن را نگه دارد مردم از شرش در امان باشند و خود درباره دیگران انصاف دهد. نصایح صفحه 271

از علی (ع) پرسیدند : سنگین تر از آسمان و پهناورتر از زمین بی نیاز تر از دریا سخت تر از سنگ داغ تر از آتش سردتر از زمهریر و تلخ تر از زهر کدام است ؟ فرمود : از آسمان سنگین تر تهمت به بی گناه از زمین پهناورتر دامنه حق از دریا بی نیازتر قلب مرد قانع از سنگ سخت تر دل منافق از آتش سوزان تر پادشاه ستمکار از زمهریر سردتر حاجت به بخیل بردن و از زهر تلخ تر صبر. نصایح صفحه 271

حضرت رضا (ع) : هفت چیز جنبه مسخره دارد : کسی که به زبان استغفار کند و در دل پشیمان نباشد خود را مسخره کرده همچنین کسی که توفیق از خدا بخواهد و کوشش نکند یا بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید یا به خدا از آتش پناه برد و از لذت دنیا دست نکشد یا مرگ را یاد کند و آماده آن نشود یا خدا را یاد کند و مشتاق دیدار او نباشد یا در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو و بخشش کند.  نصایح صفحه 274

رسول اکرم (ص) : غیر از کشتگان راه خدا هفت گروه دیگر شهیداند : مبتلای به درد دل . سوخته زیر آوار رفته . غرق شده . مرده به علت سینه پهلو . و بایی . و زنی که هنگام زائیدن جان سپارد. (یعنی : خداوند از نوع ثواب شهیدان به این اشخاص مرحمت کند). نصایح صفحه 268

امام محمد باقر (ع) : خداوند سه امتیاز به مومن داده : عزت دنیا رستگاری آخرت و عظمت در دل ستمکاران. نصایح صفحه 156

امام سجاد (ع) : سخت ترین ساعتهای زندگی سه ساعت است : هنگام دیدن ملک الموت ( فرشته مرگ ) هنگام حرکت از قبر و ساعتی که در برابر خدا می ایستد یا فرمان بهشت صادر شود یا دستور جهنم. نصایح صفحه 158

 حدیث هفته) 5/11/1385)

رسول اکرم (ص) : صدقه را فراموش نکنید که ده خاصیت دارد پنج تا در دنیا و پنج تا در آخرت : اما در دنیا : مال و بدن را پاک میکند. داروی بیماران و شادی بخش دلها مال را زیاد و روزی را وسیع میکند. اما در آخرت : سایبان قیامت است . موجب آسانی حساب . سنگینی کفه ثواب. وسیله عبور از صراط و رسیدن به درجه اعلا میشود.  نصایح صفحه 301

رسول اکرم (ص) : هرگاه ده صفت در امت من پدید آید به ده کیفر دچار شوند. گفته شد : یا رسول الله ! این صفات چیست ؟ فرمود : چون دعا کم کنند بلا نازل شود چون صدقه ندهند مرض فراوان شود هنگامی که از پرداخت زکات خود داری کنند حیوانات تلف شوند هرگاه پادشاه ستم کند باران نبارد وقتی که زنا شیوع یابد مرگ نابهنگام بسیار شود موقعی که تظاهر و ریا زیاد شود زلزله فراوان گردد زمانی که به غیر حکم خدا حکم دهند دشمن بر آنها تسلط یابد چون پیمان را بشکنند آدم کشی رواج پیدا کند و چون کم فروشی کنند به قحطی دچار شوند. نصایح صفحه 301

رسول اکرم (ص) : ده سنت را پدرتان ابراهیم بیاد گار گذاشته : پنج تا در سر و پنج تا در تن.

در سر : مسواک و مضمضه و استنشاق ( شستن بینی ) و کوتاه کردن شارب.و بلند گذاشتن ریش و در تن ختنه . نوره کشیدن . تطهیر مخرج . زایل کردن موی زیر بغل . و گرفتن ناخن.           نصایح صفحه 305

مولا علی (ع) فرماید : از پیغمبر (ص) پرسیدم : حیوانات مسخ شده کدامند ؟ فرمود : سیزده تا : فیل.خرس.خوک.میمون.مارماهی.سوسمار.شب پره ( یا پرستو ) کرم سیاه آبی.عقرب.عنکبوت.خرگوش.سهیل و زهره ( نام دو حیوان دریایی است )

پرسیدند : علت مسخ اینها چه بوده ؟ فرمود : فیل مردی لوطی ( اهل لواط ) بود.

خرس : مرد مابونی بود که مردها را به خود می خواند.

خوک : عده ای نصرانی بودند که از خدا خواستند غذای آسمانی بر آنها بفرستد و با این که خواسته شان عملی شد بر کفر خود افزودند.

میمون : کسانی بودند که روز شنبه بر خلاف دستور دینشان ماهی گرفتند.

مارماهی : مرد دیوثی بود که همسرش را در اختیار مردم میگذاشت.

سوسمار : بادیه نشینی بود که سر راه بر حاجیان میگرفت و اموالشان را می ربود.

شب پره : دزدی بود که خرماهای مردم را از سر درختان سرقت میکرد.

کرم سیاه : سخن چینی بود که میان دوستان جدایی می انداخت.

عقرب : مرد بدزبانی بود که هیچکس از نیش زبانش آسوده نبود.

عنکبوت : زنی بود خیانتکار به شوهر.

خرگوش : زنی بود که غسل حیض و غیره نمیکرد.

سهیل : گمرکچی یی بود در یمن.

زهره : زنی نصرانی بود و این زن همان است که هاروت و ماروت را فریفت.

مرحوم شیخ صدوق فرمود : انسانهایی که مسخ میشوند بیش از سه روز زنده نمی مانند و تناسل هم نمی کنند حیواناتی که اینک مسخ شده نامیم به طور مجاز این نام بر آنها نهاده اند چون مسخ شده ها به این شکل بوده اند اما این که گوشت اینها حرام است برای همان شباهت به مسوخ است خدا خواسته از این گوشتها استفاده نکنند تا عذاب الهی در نظرشان بزرگ جلوه کند. 

نصایح صفحه 339 الی 340

حدیث هفته) 12/11/1385)

حضرت محمد (ص) : ده گروه از امت من در قیامت مورد غضب خدا واقع شوند و به دوزخ درآیند پرسیدند : آنها کیان اند یا رسول الله ؟ فرمود : پیرمرد زناکار.پیشوای گمراه.شرابخوار.بدرفتار با پدر و مادر.تهمت زننده به زن بی گناه.سخن چین.شاهد دروغگو.مانع زکات.ظالم.و تارک نماز. بدانید که تارک نماز در قیامت عذابش دو برابر است و هنگام ورود به صحرای محشر دستش را بگردنش غل کنند و ملائکه گرزهای آتشین بر گونه هایش و پیشانیش زنند بهشت به وی گوید نه تو از منی نه من از تو آتش به او گوید : نزدیک شو که ترا سخت شکنجه خواهم داد آنگاه جهنم فریاد کشد و نگون بخت چون تیر با سر به دوزخ پرتاب شود و کنار قارون جای گزیند ( مگر آنکه توبه کند نماز بخواند و گذشته ها را جبران نماید )   نصایح صفحه 303

حضرت محمد (ص) : نماز ستون دین است و ده مزیت دارد : زیور صورت است و روشنائی قلب و آسایش تن و انیس قبر و محل نزول رحمت و چراغ آسمان ( یعنی در نظر ملکها و اهل آسمان درخشان است ) و سنگینی میزان و خشنودی خدا و بهای بهشت و سد در برابر آتش هرکه نماز را بپا دارد دین را بپا داشته و هرکه ترک کند دین را ویران کرده است.   نصایح صفحه 306

حضرت محمد (ص) : در هفت جا سخن گفتن مکروه است : به دنبال جنازه . در قبرستان . بالای سر مریض . در مجلس علم . در مسجد . در حال جماع . و در حال مصیبت ( چون حال مصیبت باید موجب پند و عبرت گردد )  نصایح صفحه 269

حضرت محمد (ص) : ای علی ! جبرئیل برای هفت عمل آرزو کرد که از بنی آدم باشد : نماز جماعت.همنشینی علما.اصلاح بین مردم.نوازش یتیم.عیادت مریض.تشییع جنازه.آب دادن به حاجیان.پس تو در این کارها کوشا باش.   نصایح 269

به حضرت داود وحی شد : ای داود هرکه مرا شناسد یادم کند هرکه یادم کند به من توجه نماید هرکه متوجه من شود مرا بجوید هرکه بجویدم بیابدم هرکه بیابدم نگهداردم و هرکه مرا نگه دارد بر دیگران ترجیح دهد.   نصایح صفحه 255

مولا علی (ع) : کسی که دارای شش صفت باشد رفاقت با او خیری ندارد : دروغ در گفتار.تکذیب سخن دیگران.خیانت در امانت.تهمت به امین.ناسپاسی از نعمت دیگران.و منت گزاری در احسان خود.  نصایح صفحه 252

حضرت محمد (ص) : پروردگار چون بهشت را آفرید سه مرتبه فرمود : خوشا به حال مومنان ملائکه حامل عرش هم که شنیدند سه بار گفتند سپس خطاب شد : هرکه شش صفت داشته باشد از مومنان است : راستگوئی وفای به عهد ادای امانت نیکی با پدر و مادر صله رحم و عذرخواهی از گناه.  نصایح صفحه 249

حضرت محمد (ص) : شش صفت از نشانه های جوانمردی است : سه تا در سفر و سه تا در وطن . در وطن : قرآن خواندن آباد کردن مسجدهای خدا و برای خدا ( با مردان حق ) رفاقت کردن . درسفر: توشه را در اختیار رفقا نهادن خوی خوش و مزاح حلال.   نصایح صفحه 246

حدیث هفته) 19/11/1385)

مولا علی (ع) : من دوستی بهتر از حفظ زبان لباسی زیباتر از تقوا مالی ارزنده تر از قناعت احسانی برتر از رحم و مهربانی و غذایی گواراتر از صبر نیافتم. نصایح صفحه 223

امام صادق (ع) : پنج چیز از پنج کس محال است : نصیحت از حسود   مهر از دشمن احترام از فاسق   وفا از زن   و مهابت از فقیر.   نصایح صفحه 225

امام صادق (ع) : در کتاب علی (ع) دیدیم که گناهان بزرگ پنج چیز است : شرک به خدا  ظلم به پدر و مادر   رباخواری پس از اطلاع بر حکم خدا   فرار از جنگ   و برگشتن به شهر کفار پس از مهاجرت به شهر مسلمین ( در صورتی که قادر بر انجام فرایض دینی نباشد ).نصایح صفحه 225 و 226

حدیث هفته) 26/11/1385)

حضرت سجاد (ع) : گفتار نیک مال را زیاد کند و رزق را فراوان و عمر را طولانی موجب محبوبیت در خانواده و دخول بهشت است.  نصایح صفحه 231

امام هفتم (ع) فرمودند : مومن همیشه پنج چیز دارد : مسواک و شانه و سجاده و تسبیح سی و چهاردانه و انگشتر عقیق ( یعنی اینها جزء زینتهای مومن است نه این که کسی که داشته باشد مومن نیست )          نصایح صفحه 231

امام باقر (ع) : پدرم سفارش کرد : با پنج کس همنشینی و رفاقت نکن حتی در بین راه : 1.فاسق که تو را به یک لقمه بلکه کمتر میفروشد.گفتم پدر جان ! کمتر از لقمه چیست ؟ فرمود : به طمع لقمه ای که به آن هم نمی رسد.2.بخیل زیرا در سخت ترین مواقع احتیاج مالش را از تو دریغ میکند.3.دروغگو که چون سراب دور را نزدیک و نزدیک را دور می نماید.4.احمق که گاهی میخواهد نفع برساند ضرر میزند.5.کسی که با خویشاوندان خود ناسازگاری میکند که خدا او را در سه جای قرآن لعنت کرده است. ( البته باید با خویشاوندانی که دین ندارند قطع رابطه کنیم )  نصایح صفحه 232

امام صادق (ع) : هرکس اول درباره چهل نفر از برادرانش دعا کند و بعد برای خود خداوند دعای او را در حق خود و برادرانش همه مستجاب فرماید.   نصایح صفحه 381

امام ششم (ع) : چون مومنی بمیرد و چهل تن از مومنان در جنازه اش حاضر شوند و بگویند : خدایا ما غیر از خوبی از او چیزی سراغ نداریم و تو از حال او آگاه تری از جانب خدا خطاب شود من گواهی شما را پذیرفتم و گناهانی را که شما خبر ندارید آمرزیدم ( در صورتی که اصول عقایدش صحیح باشد ) نصایح صفحه 381

حدیث هفته) 3/12/1385)

حضرت محمد (ص) : جبرئیل بر من نازل شد و گفت : پروردگار سلامت می رساند و می فرماید : بین من و امت تو هفت قرار است :

اول : اگر اطاعت کنند طاعتشان را بپذیرم گرچه مقصر باشند چه . من آن کنم که درخور کرم خداوندی است و او آن کند که لایق ضعف بشری است.

دوم : اگر توبه ای کنند که دیگر به گناه برنگردند آنها را چنان پاک از دنیا برم که گویا تازه از مادر زائیده اند.

سوم : اگر از هفت عضو ( زبان و گوش و چشم و دست و پا و شکم و آلت ) آنها یکی درستکار و بقیه گنهکار باشد آن شش عضو را به آن یک به بخشم.

چهارم : هرکس گناهی کند و بداند خدای آمرزنده ای دارد او را بیامرزم.

پنجم : علل و امراض را بر آنان مسلط کنم تا کارهای ناپسندشان را محو کند.

ششم  : هر تابستان گرما و هر زمستان سرما بر آنان بگمارم تا از گرما و سرمای آخرت محفوظ مانند.

هفتم : روزها و ماههای پر فضیلت تعیین کنم تا چون در آن ایام عبادت کنند ثواب بیشترشان دهم گناهانشان را بیامرزم و به رحمت خود وارد بهشتشان کنم.  نصایح صفحه 267 تا 268

حضرت محمد (ص) : ثواب هفت عمل بعد از مرگ در نامه عمل ثبت میشود : درخت نشاندن . چاه کندن . نهر آب جاری کردن . مسجد ساختن . قرآن نوشتن . علمی به یادگار گذاشتن که برای پدر استغفار کند.  نصایح صفحه 269

امام صادق (ع) : فضیل بن یسار گوید : حضرت صادق (ع) می فرمود : هرکس شراب خورد چهل روز نمازش قبول نمی شود و اگر در این ایام نماز نخواند عذابش دو برابر شود.و در حدیث دیگری است که نماز شرابخوار را بین آسمان و زمین نگه دارند اگر توبه کرد به او بازگردانند.  نصایح صفحه 381

از سفارشات مولا علی (ع) به کمیل

  ای کمیل : هیچ علمی نیست جز آنکه من آنرا می گشایم و هیچ سری نیست مگر آنکه حضرت قائم (ع) آن را خاتمه می دهد.

ای کمیل : وقتی غذا می خوری نام خدا را ذکر کن که با اسم او هیچ مرضی زیان نمی رساند و در نام او شفای هر رنجی است.

نصایح صفحه 391

حدیث هفته) 10/12/1385)

از سفارشات مولا علی (ع) به کمیل

ای کمیل : وقتی غذایت را به پایان بردی خدا را بر آنچه روزی تو فرموده سپاس و ستایش گو و در این کار صدای خویش را بلند کن تا ( مردمان ) غیر تو نیز حمد خدا کنند و به جهت آن اجر و پاداش تو بزرگ میشود.   نصایح صفحه 392

ای کمیل : معده ات را از غذا سنگین مکن و در آن برای آب جائی و برای هوا راه آمد و شدی باقی بگذار و از طعام دست باز ندار جز آنکه هنوز اشتهای آنرا داشته باشی اگر چنین کنی آن غذا بر تو گوارا خواهد بود که سلامتی بدن از کم خوردن و کم آشامیدن است.

ای کمیل : در همه حال حق بگو و با پرهیزکاران دوستی و از فاسقان دوری کن و از منافقان کناره بگیر و با خائنان معاشرت مکن.   نصایح صفحه 393

ای کمیل : با ولایت ما ( اهل بیت (ع) ) از شرکت شیطان در مال و فرزندت رهایی جو.  نصایح صفحه 394

نصایح صفحه 391 الی 397

حضرت محمد (ص) : نه چیز نه آفت دارد : پیغمبر (ص)  :  فرموده است : آفت سخن دروغ است.آفت علم فراموشی.آفت حلم بی خردی.آفت عبادت سستی.آفت خوش طبعی لاف زدن.آفت شجاعت ظلم.آفت سخاوت منت.آفت جمال کبر.و آفت گوهرهای پاک افتخار.  نصایح صفحه 291

حدیث هفته) 17/12/1385)

حضرت علی (ع) : هیچ مومنی روز و شب را سپری نمیکند مگر اینکه نفسش در پیش او متهم است به گمانهای بد و او را به شک و تردید می اندازد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 239

امام صادق (ع) : سه چیز است که با آنها چیزی زیان نمیرساند : 1.دعا در گرفتاریها و غمها 2.استغفار هنگام گناه کردن 3.شکر هنگام نعمت و فرمود : در حکمت آل داود است که ای پسر آدم چطور سخن از هدایت و راهنمایی دیگران میگوئی ولی خودت بر بدیها پیروز نمی شوی. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 207

حضرت محمد (ص) : آیا می دانید زیرک ترین شما کیست ؟ عرض کردند نه ای رسولخدا فرمود : آنکه بیشتر بیاد مرگست و آن که استعداد و آمادگی برای مرگ را از دیگران بهتر دارد عرض کردند نشانه این کس چیست ای رسول خدا ؟ فرمودند : دوری کردن از سرای فریب . برگشت به سرای جاویدان . زاد و توشه برگرفتن برای سرای وحشت و قبر . مهیا شدن برای روز قیامت و رستاخیز. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 121

امام صادق (ع) : مومن از چهارچیز در اذیت است : 1.مومنی که بر او حسد برد که این از همه برای او سخت تر است.2.منافقی که از او دنبال گیری کند.3.دشمنی که به جنگ با او برخیزد.4.شیطانیکه گمراهش کند.   اصول کافی جلد 3 صفحه 349

امام صادق (ع) : دنیا زندان مومن است و از چه زندانی خیر و خوشی آید ؟ اصول کافی جلد 3 صفحه 349

امام علی (ع) : تو که اعمال رسوا کننده مرتکب شده ای خنده دندان نما مکن . و کسیسکه گناهانی کرده از بلای شبگیر و پیش آمد ناگهانی نباید ایمن باشد. اصول کافی جلد 3 صفحه 371

حدیث هفته) 24/12/1385)

 امام صادق (ع) : حسد ایمان را میخورد چنانکه آتش هیزم را میخورد. اصول کافی جلد 3 صفحه 416

امام صادق (ع) : غضب دل شخص حکیم را نابود کند ( از این رو بجای حکمت از او سفاهت بینند ) و فرمود : هرکس مالک غضب خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.  اصول کافی جلد 3 صفحه 415

رسول خدا (ص) : غضب ایمان را فاسد کند چنانکه سرکه عسل را. اصول کافی جلد 3 صفحه 413

امام صادق (ع) : غضب کلید هر شری است. اصول کافی جلد 3 صفحه 412

امیرالمومنین علی (ع) : ریاکار سه نشانه دارد چون مردم را بیند ( در عبادت ) به نشاط آید.و هرگاه تنها باشد کسل باشد ( در هنگام تنهایی کسل است و عبادت نمی کند ) و دوست دارد که در هرکاری از او تعریف کنند و او را بستایند.   اصول کافی جلد 3 صفحه 403

امام صادق (ع) : ریشه های کفر سه چیز است : 1.حرص 2.تکبر 3.حسد  اصول کافی جلد 3 صفحه 396

مولا علی (ع) : دردی دردناکتر از گناه برای دل نیست و ترسی سخت تر از مرگ نیست و گذشته برای اندیشیدن ( و عبرت گرفتن ) بس است و مرگ برای اندرز دادن کافی است. اصول کافی جلد 3 صفحه 377

امام صادق (ع) : چیزی نیست جز آنکه درباره اش آیه قرآن یا حدیثی هست.   اصول کافی جلد 1 صفحه 77

امام صادق (ع) : هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آنکه برای آن در کتاب خدا ریشه و بنیادی است ولی عقلهای مردم به آن نمی رسد.   اصول کافی جلد 1 صفحه 78

رسول خدا (ص) : همنشینی با اهل دین شرف دنیا و آخرت است.   اصول کافی جلد 1 صفحه 49

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 191 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
تأكيد رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) …بر حكومت حضرت مهدي (علیه السلام) در خطبه‌ي غديريّه
چهارشنبه, 11 فروردین 1400
  تأكيد رسول اكرم(صلی الله علیه وآله) …بر حكومت حضرت مهدي (علیه السلام) در... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
جمعه, 24 بهمن 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
دوشنبه, 12 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...